ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за длъжността „Социален работник” в Дневен център за деца с увреждания - Димитровград

ОБЯВА

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

за длъжността „Социален работник”

в Дневен център за деца с увреждания - Димитровград

Община Димитровград, в качеството си на доставчик на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания - Димитровград ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжността „Социален работник” в Дневен център за деца с увреждания - Димитровград:

Описание на работата:

 1. Социалният работник в Дневен център за деца с увреждания планира, координира и отговаря за осъществяването на социалните услуги в Центъра качествено и в срок.
 2. Установява и поддържа връзки, обменя информация във връзка с работата, със семействата и близките на потребителите, както и институциите, имащи отношение към потребителите и работата на Центъра.
 3. Участва активно в организацията и приемането на потребителите в Дневен център за деца с увреждания – Димитровград като предоставя информация за социалната услуга, организира срещи, провежда интервюта и изисква необходимите документи;
 4. Води и съхранява Регистър и Присъствена книга на потребителите на ДЦДУ;
 5. Изготвя, води и съхранява личните досиета на настанените деца, като следи за пълното им комплектоване и отразяване на промените;
 6. Разработва съвместно със специалистите оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа на всяко дете в законоустановените срокове, като организира и тяхното актуализиране;
 7. Организира изписването на децата и архивира досиетата им;
 8. Изготвя доклади за развитието на децата до Дирекция „Социално подпомагане“ по чл.22 от Закона за закрила на детето.
 9. Изработва годишен План на социалните и културни дейности в ДЦДУ и организира планираните мероприятия;
 10. Провежда индивидуални и групови занятия с децата, съгласно индивидуалните планове за подкрепа както в пряк контакт, така и в условията на дистанционна работа;
 11. Поддържа връзка с родителите на децата и организира родителски срещи;
 12. Следи за спазване на най-добрия интерес на децата, като е длъжен да съдейства на социалната система, съгласно регламентираните действия, разписани в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за закрила на детето, а именно: „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция „Социално подпомагане”, Държавна агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.”
 13. Изготвя месечни и годишни справки за дейността на ДЦДУ;
 14. Познава и спазва Правилника за вътрешния трудов ред, Кодекса на труда, Правилата за здравословни и безопасни условия на труд, Вътрешните правила и всички правила и процедури на Дневен център за деца с увреждания – Димитровград;
 15. Познава и спазва Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, Закона за закрила на детето и Правилника за прилагането му, Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, Наредбата за критериите и стандарти за социални услуги за деца, Етичния кодекс на работещите с деца, Конвенцията на ООН за правата на детето и други нормативни документи, свързани с дейността на Центъра.

Място на работа: Дневен център за деца с увреждания, гр.Димитровград – Комплекс за социални услуги, ул. „Захари Зограф“ №35, ет.1

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимална степен на образование – висше, „професионален бакалавър“;
 2. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки, Педагогически науки;
 3. Професионално направление – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Педагогика”, „Специална педагогика“, „Психология“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Икономика“, „Туризъм“;
 4. Професионален опит – наличието професионален опит по специалността ще се счита за предимство;
 5. Умения и компетентности:
 • Отлични познания на Закона за социалните услуги и правилника за неговото приложение, Закон за закрила на детето и правилника за неговото приложение, Етичен кодекс на работещите с деца, Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и всички останали национални и европейски нормативни и поднормативни документи, регламентиращи работата с деца;
 • Да има моралната и психологическа нагласа да работи с деца с увреждания;
 • Организационни умения и способност да борави с голям обем документи;
 • Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира, да взема решения и да представя резултатите;
 • Обективност на преценката; способност за решаване на проблеми;
 • Компютърна грамотност – много добро ниво на владеене на MS Word и Internet;
 • Технически умения за работа с офис-техника и приложения за онлайн комуникация;
 • Способност да работи самостоятелно – да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Способност за работа в мултидисциплинарен екип и в партньорство с други организации;
 • Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики;
 • Мотивация за лично професионално развитие и отдаденост в работата;

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Автобиография по образец;
 3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
 4. Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо/;
 5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в Общинска администрация, Център за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

 • Дневен център за деца с увреждания, гр.Димитровград;
 • Трите имена на кандидата;
 • Позицията, за която кандидатства;
 • Телефон за връзка с кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 16:30 часа на 04.02.2022г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Директорът на Дневен център за деца с увреждания, гр.Димитровград сключва с кандидата, получил най-голям брой точки срочен трудов договор, на основание Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя.

За информация:

тел. 0391/68 299 – Галина Тенева, главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

тел. 0885 987 039 – Ивелина Златева, директор на Дневен център за деца с увреждания

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

Файлове:

1_Приложение 1_Заявление ДЦДУ Димитровград.doc

1_Приложение 2_Автобиография ДЦДУ Димитровград.doc

1_Приложение 3_Декларация гражданство ДЦДУ Димитровград.doc

 

Файлове: