Обява: Стартиране прием на документи за заемане на длъжността Медицинска сестра, домашни грижи

Обява:  Стартиране прием на документи за заемане…

ОБЯВА

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Допълнително споразумение №1 към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”

ОБЯВЯВА,

че считано от 23.08.2022г. стартира прием на документи за заемане на длъжностите :

I. За почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-6.004-0104 –C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”, както следва:

1. Медицинска сестра, домашни грижи - 0,5 щатна бройка

II. За превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности по проект BG05M9OP001-6.004-0104 –C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”, както следва:

1. Хигиенист -1 щатна бройка

III. Описание на работата:

3.1 Медицинска сестра, домашни грижи

1. Събира и предоставя здравна информация за потребителите.

2. Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура).

3. Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването "Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания".

4.Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите

5. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите.

6.Участва в мобилната работа на екипа.

7. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

8. Място на работа - домовете на потребителите и офиса на патронажна грижа.

3.2 Хигиенист

1. Да контролира и координира потока на потребители в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;

2. Почиства и дезинфекцира помещенията в социалната услуга, съгласно препоръките на МЗ и АСП за предотвратяване разпространението на коронавирус.

3.Да осигурява отсъствия поради заболявания от коронавирус/карантина на персонала (сходни длъжности).

4. Място на работа – социалната услуга.

IV. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

4. 1. Медицинска сестра, домашни грижи

Изисквана минимална степен за завършено образование – висше медицинско, степен „Професионален бакалавър”;

- Професионално направление – медицинска сестра, фелдшер, акушерка;

- Професионален опит – 1 година професионален опит по специалността. Наличието на професионален опит в предоставянето на здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора се счита за предимство.

- Знания и умения:

да познава нормативната уредба, специфична за работата в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги като: Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за здравето и правилника за прилагането му, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му, Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на здравеопазването и други национални, европейски и общински нормативни документи, касаещи работата на патронажната грижа;

компютърна грамотност - MS Office, Internet;

способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

желание и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и от уязвими групи.

4.2 Хигиенист

Изисквана минимална степен за завършено образование - средно (по изключение основно)

- Професионален опит - не се изисква

- Специфични изисквания:

безработни лица;
желание и мотивация за работа;
комуникативност и умения за самостоятелна работа и работа в екип;
допълнителни квалификации и опит са предимство;

V. Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за кандидатстване по образец Приложение № 1;

2. Автобиография по образец Приложение № 2;

3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

4. Копие от документи, доказващи професионален опит /трудова книжка

5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства по образец.

6. Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

VI. Място, срок и начин за подаване на документите:

Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център административно обслужване, гише № 1 в запечатан, непрозрачен плик. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- проект № BG05M9OP001-6.004-0104 –C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише № 1 в Центъра административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi.

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

Краен срок за подаване на документите: 12:00 часа на 31.08.2022г.

VII. Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград;

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.

След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.

На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидатите, получили най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

За информация: тел. 0882 729 984, Гергана Тодорова - ръководител проект

тел. 0391/68 296, Марийка Колева - координатор проект

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове: