ОБЯВA за прием на документи за заемане на длъжността „хигиенист” на проект „Подкрепа за всички деца”

 

ОБЯВА

 

Община Димитровград, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013 – С01 , процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

че считано от 02.08.2021г. стартира прием на документи за заемане на длъжността „хигиенист”:

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – не се изисква

2. Познаване на нормативната уредба – необходимите инструкции на РЗИ.

3. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит.

4. Място на работа – Център за ранна интервенция на уврежданията

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

     1. Да работят самостоятелно и в екип.

     2. Да имат качества за оперативност, комуникативност, отговорност към своите служебни задължения.

     3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

     4. Да имат моралната и психологическа нагласа да работят с децата от целевата група.

 

ІІІ. Характер на работата

      1. Извършва ежедневно почистване на помещенията, коридори, врати, прозорци, работни повърхности;

     2. Съгласно изискванията на РЗИ поддържа нужното хигиенно ниво в Центъра за ранна интервенция на уврежданията;

     3. Следи за повредите в различните помещения (счупени стъкла, столове, развалени кранчета на чешми и др.) и ежедневно ги съобщава на Ръководителя на центъра.

     4.Спазва правилата по охрана на труда, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания.

 

За длъжността „Хигиенист” ще бъде сключен трудов договор по реда на чл. 70 ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ за срок  до 31.12.2021 год. на 4 часов работен ден. Длъжността може да се заема и по втори трудов договор.

ІV. Начин на провеждане на подбора:

Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.
Интервю с допуснатите кандидати.

 Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на партерния етаж в сградата на общинска  администрация Димитровград.

 

V. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление до кмета на общината по образец
Автобиография по образец
Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Декларация по образец.
Медицинско свидетелство се представя при сключване на трудовия договор, ако кандидатът бъде одобрен.

 

     VІ. Срок за подаване на документите –  до 17.00 часа на 13.08.2021 год.

    

     VІІ. Място на подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в  Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15,  Център  за информация и услуги на граждани  гише № 1 „Деловодство”, в запечатан плик, всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа.
Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG 05M9OP001-2.004-0013-C01                     - трите имена на кандидата;

           - позиция.

            3.  Документи за кандидатстване могат да се изтеглят от:

          - интернет страницата на Община Димитровград

 

Лице за контакт

Елена Тодорова - предоставя на кандидатите допълнителна информация

Ръководител проект

Тел: 0888901425

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

 

 

Файлове: