конкурс за длъжността "началник на отдел", отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация", Общинска администрация - Димитровград

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители във връзка със Заповед №РД-06-1445/29.09.2021г. на Кмета на Община Димитровград, Общинска администрация – Димитровград

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за длъжността:

“началник отдел”, отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, околна среда и води”, Общинска администрация – Димитровград.

 

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове са:

- да отговарят на изискванията по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;

- да имат придобита образователна степен “бакалавър”;

- да имат най-малко 4 (четири) години професионален опит или присъден най-малко ІII младши ранг.

 

Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:

- да са придобили висше образование с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”;

- компютърна компетентност – работа с MS Office;

- отлични познания на действащото законодателство – Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове в областта на устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите нормативни актове в тази област;

-способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; умения за работа с гражданите.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест и

- интервю.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители);

- Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (чл. 17, ал.3, т.2 от Наредбата за провеждането на конкурси за държавни служители);

Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

- Копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (чл.17, ал.3, т.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители).

 

Документите следва да бъдат представени в: Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, п.код 6400, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на гражданите, гише №1 “Деловодство” в срок: 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на обявлението всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

 

Мястото, където ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, бул.” Г. С. Раковски” №15, както и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg).

 

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Организира, ръководи и контролира качествено и законосъобразно административно-техническо обслужване на физически и юридически лица в териториалното и селищно устройство.

Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността: от 650,00 лева до 2000,00 лева (Съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

Лице за контакт: Моника Добрева – предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност; уведомява за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител.

Телефон за контакт: 0391 68239.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград