Заповед за промяна на датата на търга, насрочен за 24.03.2021г.

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-379

 

гр.Димитровград   23.03.2021 г.

 

 

               На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с  общинско имущество във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Р България и Заповед №РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Изменям Заповеди №№РД-06-287, РД-06-288, РД-06-289 и РД-06-290 от 04.03.2021г. за отдаване под наем на имоти и за продажба на имоти, общинска собственост /публикувани във в-к „Марица” бр.55 (9472) от 8 март 2021г. и на интернет страницата на Община Димитровград/ за обявен търг на 24.03.2021г. в частта за датата на провеждане на търговете, като същите да бъдат проведени на 20.04.2021г.

Участниците, закупили  тръжна документация и внесли депозит, да бъдат уведомени за новата дата за провеждане на търговете .

Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП”, на директора на ОП СПИОПТ и на гл.счетоводител  за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград