Заповед - обява за търг за продажба на общински имоти (земеделски земи) - 16 февруари 2018г.

   531  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

№ РД-06-70

 

гр.Димитровград   12.01.2018г.

 

 

                          На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решения на ОбС Димитровград,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на  имоти – земеделски земи и др.селскостопански територии , частна общинска собственост:

 

№ по ред

  ИМОТ, ЗЕМЛИЩЕ, КАТЕГОРИЯ

 (идентификатор)

Площ       /дка/

Решение на ОбС

Нач. тръжна цена

Депозит

1

 Имот 023007  с.Бряст, с НТП „нива”, кат.3,  м."БАЛКАН БАИР",  АОС №311/31.10.2008г. (06762.23.7)

7.996

50/2015

5350

2500

2

Имот 018031 с.Бряст,  НТП „нива”, кат.5, площ 8,009 дка в м. „Беженето/дахлъ дере”  /АОС №321 от 11.05.2012г./ (06762.18.31)

8,009

206/2016

5919

2500

3

Имот 000450 с.Бряст, НТП „унищожена нива – унищожени орни земи от промишлени предприятия”, кат.3, площ 53,015 дка в м. „Памуклуците”,  /АОС №388 от 18.05.2012г./ (06762.48.1)

53,015

206/2016

38700

5000

4

Имот 049064 с.Бряст, НТП „нива”, кат.5, площ 5,053 дка в м. „Бозалъка” /АОС №374 от 17.05.2012г./ (06762.49.64)

5,053

206/2016

3734

2500

5

 Имот №80.23 с.Великан §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в м. „Кайряка” АОС №198/10.11.08 г.

0,775

562/2012

1187,30

500

6

Имот 081009  в землището на с.Върбица, с НТП „местни пътища”, в м.„СВИНАРНИКА” (76087.81.9)

2,375

784/2017

5080

2500

7

Имот 000227 кат. V, с НТП „др.сел.ст.тер.”, в землището на с.Голямо Асеново (15792.112.59)

8,752

843/2017

4157

2000

8

Имот 000641 с площ 45,323 дка, кат. IX, НТП „храсти”, в землището на с.Горски извор (17141.136.29)

45,323

812/2017

37256

5000

9

Имот 054656  в землището на с.Добрич, с НТП „полски път”, в м. „ПЯСЪКА” (21539.54.656)

0,292

784/2017

340

200

10

 Имот 055007 с.Долно Белево, с НТП „изоставена нива”, кат. 4,6 , м."БАЛАБАН БАИР",  АОС №14/27.01.2003г. (22561.55.7)

11.194

50/2015

6216

3000

11

Имот с №001206, НТП „др.селскост.тер.”, кат. VІІІ, м.”Стенето”, в землището на с.Крепост /АОС №345 от 14.03.2011г./ (39668.531.206)

20,261

206/2016

34505

5000

12

 Имот 001147 с.Крепост  VІІІ кат. АОС №326/4.10.10 г. (39668.75.147)

1,512

1215/2010

7560

1500

13

Имот 001422  в землището на с.Крепост, с НТП „полски път”, в м. „ИРИКИТЕ ЧЕИРИ”

0,599

784/2017

1365

500

14

 Имот 000349 гр.Меричлери ІV кат. с НТП „овощна градина”, АОС №553/09.07.07 г. (47843.500.349)

16,734

1395/2011

24683

5000

15

 Имот 020098  на с.Светлина, с НТП „лозе” , кат.ІV, м.”ЮРУТЛУКА” АОС №41/15.01.03 г. (65574.20.98)

0.684

1389/2014

423

220

16

 Имот 020099  на с.Светлина, с НТП „лозе” , кат.ІV, м.”ЮРУТЛУКА” АОС №42/15.01.03 г. (65574.20.99)

0,500

1389/2014

310

160

17

 Имот 000814 с.Сталево ІХ кат. АОС №307/08.04.11 г.

30,685

1484/2011

7487

3500

18

 Имот 000621,  кат. ІХ м.„Мерите” с.Сталево АОС №694/25.11.2015г.

21,961

50/2015

21961

5000

19

 Имот 038069  на с.Странско, с НТП „нива”, кат.6, АОС №48/07.09.2011г. (69691.38.69)

2,800

1612/2015

1990

1000

20

 Имот 036121 с.Странско V кат. АОС №72/13.12.11 г. (69691.36.121)

2,795

59/2011

2215

1100

21

Имот 000383 в землището на с.Странско с НТП „полски път” (69691.39.383)

0,281

508/2017

370,90

180

22

Имот 000384 в землището на с.Странско с НТП „полски път” (69691.39.384)

0,257

508/2017

339,20

160

23

Имот 039093 в землището на с.Странско с НТП „нива”, пета категория, в местността „Юртето”

4,227

508/2017

3931

1900

24

Имот 039094 в землището на с.Странско с НТП „нива”, пета категория, в местността „Юртето”

3,969

508/2017

3691

1800

25

 Имот 034015  на с.Черногорово, в местността „СТАРОТО ЮРТЕ”, с НТП „друга селскостоп. територия”, кат. VІ АОС №482/09.12.04 г.

2,321

1354/2014

2321

1200

26

Имот 113008   на с.Ябълково с НТП „нива”, м."ГЕРЕНЯ,  АОС №121/11.02.2014г.

11.194

50/2015

7600

4000

 

Димитровград:

 

 

 

 

1

 Имот с идентификатор 21052.10.23 по КК , в местността „Лозята”, с НТП „друг вид нива”, кат. ІV АОС №2061/31.3.14 г.

0.973

1354/2014

578

300

2

 Имот с идентификатор 21052.10.25 по КК , в местността „Лозята”, с НТП „друг вид нива”, кат. ІV АОС №2062/31.3.14 г.

0.494

1354/2014

295

150

 

2. Върху посочените начални и  достигнатите тръжни цени не се начислява  ДДС.

3.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ и физически лица. Участниците посочват в документите  ЕИК.

4.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова или 68-275 Яна Георгиева.

5.Търгът да се проведе на 16 февруари 2018 г. от 11.30 часа в Заседателната зала на Общината -  зала «Гросето».

   6.Тръжната документация /за всеки  имот/ с цена 48 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги  и  информация   на   гражданите”   /партерен  етаж/  Община  Димитровград   от   29 януари 2018г.  до 16 часа на 15 февруари 2018 г. Информация за  имотите -  етаж 10 стая 103 тел. 68-277.    

            7.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 29 януари 2018г.  до 16 часа на 15 февруари 2018 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            8.Заплащането на  имота по достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга.       

9. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

           10.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

          11.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

          12.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

          13.За информация - 68-217 – гише №4  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград.

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                        

Кмет на Община  Димитровград  

 

 

 

свали като .pdf