Заповед - обява за търг за продажба на общински имоти (УПИ) - 16 февруари 2018г.

   553  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

№РД-06-72

 

гр.Димитровград 12.01.2018г.

 

                          На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./ 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост и учредяване на право на строеж:

 

И М О Т

Основание Реш.ОбС №

Площ   

/кв.м./

Начална тръжна цена /лв/

Депо зит  /лв/

І

ОБЕКТИ и УПИ - Димитровград

 

 

 

 

1

Имот с  ид.21052.1015.2310 по КК на Димитровград с НТП „за търговски обект, комплекс”

672/2017

341

47496

5000

2

Имот 21052.1016.425  по КК на Димитровград кв.6  с НТП „за търговски обект, комплекс”

672/2017

3031

406094

45000

3

Имот 21052.1010.6615 по КК на Димитровград

672/2017

9295

217948,80

22000

4

Имот 21052.1006.248 кв.Марийно  Димитровград

195/2012

1000

24000

2500

5

Имот 21052.1008.300 кв.Марийно Димитровград

156/2012

300

7025,88

1000

6

Имот 21052.1004.142 кв.Марийно Димитровград

1162/2010

10835

190090

20000

7

Имот 21052.1007.107 кв.Марийно Димитровград

552/2009

5237.70

91 891

12000

8

Имот 21052.1007.110 кв.Марийно Димитровград

552/2009

8775.90

153 965

16000

9

Имот 21052.1006.82 кв.Марийно Димитровград

632/2009

4968.35

87 165

10000

10

Имот 21052.1010.253 кв.177 Димитровград

932/2010

2849

24411

2500

11

Имот 21052.1010.254 кв.177 Димитровград

932/2010

1875

16065

1700

12

Имот 21052.1010.266 кв.177 Димитровград

932/2010

2044

17513

1800

13

Имот 21052.1010.267 кв.177 Димитровград

932/2010

2128

18233

1900

14

Имот 21052.1010.268 кв.177 Димитровград

932/2010

1814

15543

1600

15

Имот 21052.1010.269 кв.177 Димитровград

932/2010

1200

10282

1060

16

Имот 21052.1010.270 кв.177 Димитровград

932/2010

1169

10016

1040

17

Имот 21052.1010.271 кв.177 Димитровград

932/2010

1184

10145

1050

18

Имот 21052.1010.272 кв.177 Димитровград

932/2010

1200

10282

1060

19

Имот 21052.1010.255 кв.177 Димитровград

983/2013

2,490

19273

2000

20

Имот 21052.1010.256 кв.177 Димитровград

983/2013

1,551

12005

1210

21

Имот 21052.1010.263 кв.177 Димитровград

983/2013

1,306

10109

1020

22

Имот 21052.1010.264 кв.177 Димитровград

983/2013

1,948

15078

1510

23

Имот 21052.1017.495 по КК на Димитровград

1293/2010

1116

33011,28

4000

24

Имот 21052.1017.496 по КК на Димитровград

1293/2010

1476

43660,08

5000

25

Имот 21052.1017.499 по КК на Димитровград

1293/2010

1900

56202,00

6000

26

Имот 21052.1017.497 по КК на Димитровград

672/2017

798

23433

2500

27

Имот 21052.1003.969 по КК на Димитровград кв.Черноконево с НТП „за складова база”

1788/2015

5142

53065,44

6000

28

Имот 21052.1015.2338 по КК на Димитровград ул. „Кольо Фичето”

784/2017

112

13791,60

5000

 

 

 

 

 

 

II

УПИ и сгради в населените места на Община Димитровград

 

 

 

 

1

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Брод и построената в него стопанска сграда 71.71кв.м.

1452/2014

1323,60

13659,55  4547,00

2000

2

УПИ VІ-238 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

453

3805,20

400

3

УПИ VІІ-239 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

537

4510,80

500

4

УПИ XIII кв.48 по плана с.Воден

721/2017

466,490

3984

500

5

УПИ II кв.35 по плана на с.Върбица

508/2017

1221

10174,80

2000

6

Имот 960 кв.95 по плана на с.Горски извор

844/2013

1512

36288

5000

7

УПИ ХІV кв.75 по плана на с.Крепост

1150/2014

568,80

7712,93

800

8

УПИ XVI кв.73 по плана на с.Крепост

441/2016

649,33

9568.80

1000

9

УПИ XVІI кв.73 по плана на с.Крепост

441/2016

753,60

11104.80

1200

10

УПИ XI кв.73 по плана на с.Крепост

721/2017

1100,92

9750

1000

11

УПИ V-434 кв.58 по ПУП на с.Крепост

672/2017

1011,172

8080,80

2000

12

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Радиево

417/2012

816,20

6876

3000

13

УПИ ІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1026/2013

1387,18

12284,86

1300

14

УПИ VІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

631,59

6518,02

700

15

УПИ VІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

694,18

7163,94

800

16

УПИ ХІ-510 кв.6 по плана на с.Сталево

156/2012

1968,50

16582,64

2000

17

УПИ III кв.87 по плана на с.Сталево

721/2017

1004

7735,20

780

18

УПИ VІІ-410 кв.41 по плана на с.Скобелево

1446/2011

1445

12172,68

1500

19

УПИ І-411 кв.45 по плана на с.Скобелево

1446/2011

3170,30

26706,60

3000

20

УПИ II кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

707,12

5339

540

21

УПИ III кв.64 по плана на с.Странско ,

721/2017

558,62

4218

425

22

УПИ IV кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

850,78

6423

650

23

УПИ V-307 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

514,24

3418,66

350

24

УПИ VІ-308 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

624,67

4152,80

450

25

УПИ VІІ-309 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

1307,31

8691,00

900

26

УПИ VІІІ-310 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

785,52

5222,14

550

27

УПИ Х-312 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

974,88

6481,01

650

28

УПИ ХI-313 кв.36 по плана на с.Крум

812/2017

881,72

5925,60

600

29

УПИ VI кв.46 по плана на с.Черногорово

721/2017

360,664

2812.80

300

30

Сграда с кад.№398 (бивша сграда поща и кметство) в УПИ I кв.41 по ПУП на с.Ябълково – 2 етажа

784/2017

73,03

6600

3000

III

УПИ кв.ИЗТОК Димитровград

 

 

 

 

1

Имот с идентификатор 21052.1019.353 по КК на Димитровград ул. „Пета” №47

1483/2011

509

5252,40

530

2

Имот с идентификатор 21052.1019.394 по КК на Димитровград кв.Изток, ул. "Четиринадесета" №7

1452/2014

360

3715,20

400

3

Имот с идентификатор 21052.1019.481 по КК на Димитровград   ул. „Пета” №4

1790/2015

376

3880.32

400

4

Имот с идентификатор 21052.1019.486  по КК на Димитровград  ул. „Пета” №2

1790/2015

402

4148.64

420

5

Имот с идентификатор 21052.1019.216 по КК на Димитровград, ведно с построената в него сграда – бивш клуб – имоти с идентификатори 21052.1019.216.1 и 21052.1019.216.2 с площ 132 кв.м. – ул. „Седма” №2

1790/2015

556

16616.04

1670

6

Имот с идентификатор 21052.1019.193 по КК на Димитровград  ул. „Десета” №19

51/2015

322

3323,04

350

7

Имот с идентификатор 21052.1019.384 по КК на Димитровград  ул. „Четиринадесета” №12

51/2015

367

3787,44

380

8

Имот с идентификатор 21052.1019.415 по КК на Димитровград  ул. „Единадесета” №1

206/2016

438

4520,16

452

9

Имот с идентификатор 21052.1019.275 по КК на Димитровград ул.”Десета” 11

268/2016

258

2662,56

270

10

Имот с идентификатор 21052.1019.169 по КК на Димитровград ул.”Втора” №40

405/216

263

2714,16

280

11

Имот с идентификатор 21052.1019.380 по КК на Димитровград ул.”Четиринадесета” №14

536/2017

552

5696,64

570

12

Имот с идентификатор 21052.1019.7 по КК на Димитровград  ул. „Пета” №38

721/2017

407

4200.24

450

13

Имот с идентификатор 21052.1019.264 по КК на Димитровград  ул. „Четиринадесета” №17

721/2017

344

3550.08

360

14

Имот с идентификатор 21052.1019.182 по КК на Димитровград ул. „Десета” №40 кв.Изток

812/2017

493

5087.76

520

15

Имот с идентификатор 21052.1019.364 по КК на Димитровград ул. „Трета” №47 кв.Изток

812/2017

493

5087.76

520

16

Имот с идентификатор 21052.1019.8 по КК на Димитровград,  ул. „Пета „ №36

843/2017

342

3529.44

360

17

Имот с идентификатор 21052.1019.252 по КК на Димитровград, ул.„Шеста „ №8

843/2017

372

4222.92

430

18

Имот с идентификатор 21052.1019.68 по КК на Димитровград, ул.„Пета” №41

843/2017

189

1950.48

200

IV

Право на строеж:

 

 

 

 

1

Терен в кв.Простор по плана на Димитровград – в имот с идентификатор 21052.1011.58 по КК на Димитровград

785/2017

100

10000

2500

 

2. Посочените начални тръжни цени са с вкл. ДДС.

3.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ и физически лица. Участниците посочват в документите  ЕИК.

4.Имотите в раздел І - поз.№№10 до 22 се намират в кв.177 по плана на Димитровград – отреден “За производствен терен за отглеждане на едри и дребни преживни животни”. Инвестиционните намерения на купувачите следва да бъдат съобразени с Наредба №44 от 2006г. за ветеринарно - медицинските изисквания към животновъдните обекти,  площадките да се съгласуват с РИОСВ,  РИОКОЗ, ”ВиК” и  EVN и да се изготви ПУП – план за застрояване, съгласно ЗУТ.

5.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за продажба и право на  строеж,  като  част от нея. Оглед на обектите –  след предварителна уговорка –  на  тел.68-277 Теодора Стоянова.

6.Търгът да се проведе на 16 февруари 2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общината -  зала «Гросето».

   7.Тръжната документация /за всеки  имот/ с цена 48 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги   и   информация   на    гражданите”   / партерен  етаж /  Община  Димитровград   от   29 януари 2018г.  до 16 часа на 15 февруари 2018 г. Информация за  имотите -  етаж 10 стая 103 тел. 68-277.    

            8.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 29 януари 2018г.  до 16 часа на 15 февруари 2018 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            9.Заплащането на имота по достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга.            

10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

           11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

          12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

          13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

          14.За информация - 68-217 – гише №4 или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”                             

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                        

Кмет на Община  Димитровград     

 

 

свали като .pdf