Заповед - обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти на Зеленчуков пазар ул."Елин Пелин"

   440  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

РД-06-17

 

гр.Димитровград  09.01.2019г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин (Зеленчуков пазар) :

 

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

Стъпка на наддаване

1

Помещение №1 за продажба на цветя

25,71

1852

250

90

2

Помещение №2 за продажба на цветя

25,71

1852

250

90

3

Помещение №3 за продажба на цветя

25,71

1852

250

90

4

Помещение №4 за продажба на цветя

25,71

1852

250

90

5

Помещение №5 за продажба на хляб и тестени произведения

30,75

2214

300

110

6

Помещение №6 за продажба на месо и месни произведения

36,89

2656

300

130

7

Помещение №7 за продажба на мляко и млечни продукти

36,89

2656

300

130

8

Помещение №8 за продажба на риба и рибни продукти

30,75

2214

300

110

9

Помещение №9 за кафене

42,00

3024

500

150

 

2. Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС

3.Обектите се отдават за срок от 5 /пет/ години.

4.Предмет на дейност –  търговска дейност - запазване на дейността, посочена в обявата.

5. (доп.заповед №РД-06-48/17.01.2019г.)В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК. За помещенията за цветя могат да участват и земеделски производители, като представят:

5.1.Заверено от участника копие от регистрационната карта, със заверка за съответната година от ОД „Земеделие“, съгласно Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

5.2.Копие на анкетна карта, заверена за съответната година съгласно Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – на 16 и 17 януари 2019г. от 10 до 16 часа и на  18 януари 2019 г. от 14 до 16 часа (тел.68-277 Теодора Стоянова).

7.Търгът да се проведе на 25 януари 2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето”.

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 14 януари 2019г.  до 16 часа на 24 януари 2019 г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 14 януари 2019г. до 16 часа на 24 януари 2019 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg  и в сградата на Общинска администрация най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

            За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград     

 

свали като .pdf