Заповед - обява за публичен търг за отдаване под наем на общински терени за поставяне на ВПС - гаражи- 22.11.2018г.

   255  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

№РД-06-1503

 

гр.Димитровград 19.10.2018 г.

 

 

                          На основание на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №390/2001г./  и Решения №1263 от 27.03.2014г. и №1398 от 31.07.2014г. на Общински съвет Димитровград  

                                                 

О  Б  Я  В  Я  В  А :

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ВСЕКИ С ПЛОЩ ПО 22 кв.м. :

 

Група №

кв.№

В имот с идентификатор

Местонахождение

Бр. позиции

Позиции №№

 

           

 

12

ЦПКО

21052.1011.105

ул. "Простор" - срещу бл.1

2

7,8

 

17

ЦПКО

21052.1011.4

ул. "Простор" - северно от бл.8

8

6,7,8,9,10,11,12,14

 

19

118

21052.1011.58

ул. "Простор" -  пред бл.11

2

2,6

 

20

118

21052.1011.58

ул. "Простор" -  пред бл.10

1

1

 

21

122

21052.1011.62

ул. "Простор" – северозап.от бл.13

9

6,7,9,10,11,12,13,14, 15,16,17

 

22

122

21052.1011.62

ул. "Простор" – източно от бл.13 и 19

8

1,2,3,4,5,6,7,8

 

23

122

21052.1011.62

ул. "Простор" – до бл.19

1

1

 

36

172

21052.1015.289

бул. "България" - западно от  бл.1

1

2

 

2

37

91

21052.1015.84

ул. "Волгоград" - южно от СОУ "Л.Каравелов"

1

6

 

39

95

21052.1015.91

ул. "Захари Зограф" - южно от бл.25

2

5,6

 

40

95

21052.1015.89

ул. "Захари Зограф" - южно от бл.24

5

1,3,8,9,10

 

45

89

21052.1015.40

ул. "9-ти май" -  до оградата на минен техникум

6

1,3,4,5,6,11

 

46

46

21052.1015.40

ул. "9-ти май" -  до оградата на минен техникум

2

3,4

 

48

58а

21052.1011.1

ул. "Захари Зограф" - до "ВиК" ООД

46

3,4,5….48

 

51

84

21052.1015.17

бул. "Ст.Стамболов" - зад  бл.9

1

10

 

52

82

21052.1015.12

ул. "Захари Стоянов" - до трафопоста

9

1,2,3,4,5,7,13,14

 

54

70

21052.1015.327

ул.”Гео Милев” – зад бл.15

1

15

 

62

5

21052.1016.23

ул. "Ем.Станев" – северно от бл.6

2

1,8

 

63

5

21052.1016.23

ул. "Ем.Станев" – северно от бл.6

4

11,12,13,14

 

72

51

21052.1016.98

бул. "Трети март" - зад бл.7

1

7

 

74

186

21052.1015.273

бул. "Д.Благоев" - зад бл.3

1

1

 

75

165

21052.1015.304

бул. „България“ – зад бл.8 и ТД

2

4,5

 

78

4

21052.1016.23

ул. "Ем.Станев" - северно от бл.4

1

6

 

84

53

21052.1017.6

ул. „Първи май“ – южно от бл.70

1

2

 

86

185

21052.1015.273

бул. „Д.Благоев“ – северно от бл.3

2

5,6

 

86б

187

21052.1015.273

Бул. „Д.Благоев” – северно от бл.3

2

3,4

 

90

1

21052.1016.10

ул. "Ем.Станев" - северно от бл.10

2

1,3

 

91

51

21052.1016.103

ул. "Кооперативна" №12

6

1,2,3,4,5,6

 

 

2.Първоначална тръжна годишна наемна цена – 198 лв без ДДС. Депозит – 100 лв. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС.

                3.Терените се отдават за срок 10 години или до осъществяване на мероприятието, предвидено па плана на Димитровград, но не повече от 10 години - за групи 4,12,13,14,15, 17, 18, 26, 27, 28, 48,  51, 52, 53, 54, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 76.

4.Предмет на дейност –  за поставяне на ВПС – гаражи.

5. В търговете могат да участвуват физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Собствениците на повече от едно МПС могат да участват в търга за повече от един терен, при условие, че притежават по-малко гаражи отколкото МПС.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7. Търгът да се проведе на 22 ноември 2018 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Общината – Зала “Гросето”.

8. Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и се получава от Гише №4 “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград  от 01 ноември 2018 г. до 16 часа на 21 ноември 2018 г .

   9. Внасяне на депозит - в касата на Общината /партерен етаж/ от 01 ноември 2018 г. до 16 часа на 21 ноември 2018 г . Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

 10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

 11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

 12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград  

 

 

свали като .pdf