ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – постоянни маси, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) - 2

З А П О В Е Д

 

РД-06-821

 

гр.Димитровград 06.06.2022г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – постоянни маси, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) :

№ по ред

ОБЕКТ

Площ /кв.м./

Годишна наемна цена

Депозит

Стъпка на наддаване

1

Маси №№ 40 и 41

3

240

100

10

 

Заб.: За ползването на пазара и площта, заета от съоръжението (маса) за търговия, се заплаща такса, определена от ОбС Димитровград, ведно с наемната цена за масата за търговия в размер съгласно Наредба №10 на ОбС Димитровград – 60 лв/месечно.

 

1. Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС

2.Масите и помещенията се отдават за срок от 5 /пет/ години.

3.Предмет на дейност търговска дейност – продажба на селскостопанска продукция.

4.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, и земеделски производители (за масите). Участниците посочват в документите ЕИК, а земеделските производители представят:

4.1.Заверено от участника копие от регистрационната карта, със заверка за съответната година от ОД „Земеделие“, съгласно Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

4.2.Копие на анкетна карта, заверена за съответната година съгласно Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани

5. Участниците, спечелили търг, и отказали се от сключване на договор, нямат право да наемат съоръжения на територията на ОП СПИОПТ за срок от една година (чл.28 ал.5 от Правилника).

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Огледна 9 и 10 юни 2022 г. от 10 до 16 часа.

7.Търгът да се проведе на 21 юни 2022г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала Гросето.

8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4 в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 6 юни 2022г. до 17 часа на 17 юни 2022 г.

9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася в касата на Общината /партерен етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 6 юни 2022г. до 17 часа на 17 юни 2022 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка. Депозитът на участника, спечелил търга и не сключил договор, не се връща.

10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

12.Обявление за търга да бъде публикувано на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg и в сградата на Общинска администрация най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите или 68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград