Заповед - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – помещение, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар)

З А П О В Е Д

 

РД-06-581

 

гр.Димитровград  26.04.2021г.

 

               На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и  чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

          Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти – помещение, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) :

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депозит

Стъпка на наддаване

1

Помещение №9 за кафене

42,00

3024

500

150

 

1. Посочената начална тръжна наемна цена е в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС

2.Помещението се отдава за срок от 5 /пет/ години.

3.Предмет на дейност –  търговска дейност – кафене.

4.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК.

5. Участниците, спечелили търг, и отказали се от сключване на договор, нямат право да наемат съоръжения на територията на ОП СПИОПТ за срок от една година (чл.28 ал.5 от Правилника).

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея. Оглед  – на 11 и 12 май 2021 г. от 10 до 16 часа.

7.Търгът да се проведе на 26 май 2021г. от 11.30 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето” .

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 5 май 2021г. до 17 часа на 21 май 2021 г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 5 май 2021г. до 17 часа на 21 май 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg  и в сградата на Общинска администрация най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

            За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград