Заповед - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 

№РД-06-583

 

гр.Димитровград  26.04.2021г.

 

                          На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./ 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост:

 

И М О Т

Основание Реш.ОбС №

Площ   /кв.м./

Начална тръжна цена /лв/

Депо зит  /лв/

І

ОБЕКТИ и УПИ - Димитровград

 

 

 

 

1

Имот 21052.1008.300 кв.Марийно Димитровград

156/2012

300

7025,88

1000

2

Имот 21052.1006.245 (стар ид.  82) кв.Марийно Димитровград

632/2009

4968.35

87 165

10000

3

Имот 21052.1017.495 по КК на Димитровград

1293/2010

1116

33011,28

4000

4

Имот 21052.1017.496 по КК на Димитровград

1293/2010

1476

43660,08

5000

5

Имот 21052.1017.497 по КК на Димитровград

672/2017

798

23433

2500

6

Имот 21052.1003.969 по КК на Димитровград кв.Черноконево с НТП „за складова база”

1788/2015

5142

53065,44

6000

7

Имот с идентификатор 21052.1003.563,    кв. ЧЕРНОКОНЕВО, стар номер 10050563

1004/2018

676

13500,00

2000

8

Имот с идентификатор 21052.1012.175 по КК на Димитровград, Източна индустриална зона, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП „незастроен имот за производствен, складов обект”

1288/2019

350

7938

1000

9

Имот с идентификатор 21052.1016.481 по КК на Димитровград, ул. „Емилиян Станев”

198/2020

2220

261072

26200

 

 

 

 

 

 

II

УПИ и сгради в населените места на Община Димитровград:

 

 

 

 

1

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Брод и построената в него стопанска сграда 71.71кв.м.

1452/2014

1323,60

13659,55  4547,00

2000

2

УПИ VІ-238 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

453

3805,20

400

3

УПИ VІІ-239 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

537

4510,80

500

4

УПИ II кв.35 по плана на с.Върбица

508/2017

1221

10174,80

2000

5

Имот 960 кв.95 по плана на с.Горски извор

844/2013

1512

36288

5000

6

УПИ V-25 в кв.48 по ПУП на с.Злато поле

336/2020

701,76

5692,80

1000

7

УПИ ХІV кв.75 по плана на с.Крепост

1150/2014

568,80

7712,93

800

8

УПИ XI кв.73 по плана на с.Крепост

721/2017

1100,92

9750

1000

9

УПИ V-434 кв.58 по ПУП на с.Крепост

672/2017

1011,172

8080,80

1000

10

УПИ XVI кв.73 по плана на с.Крепост

1126/2018

649,33

5556

1000

11

УПИ XVII кв.73 по плана на с.Крепост

1126/2018

753,60

6447,60

1000

12

УПИ V-464 в кв.59 по ПУП на с.Крепост

397/2021

745,38

6494,40

1000

13

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Радиево

417/2012

816,20

6876

3000

14

УПИ ІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1026/2013

1387,18

12284,86

1300

15

УПИ VІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

631,59

6518,02

700

16

УПИ VІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

694,18

7163,94

800

17

УПИ VI-168 кв.7 по ПУП на с.Радиево

1060/2018

1023,06

8287,20

2000

18

УПИ ХІ-510 кв.6 по плана на с.Сталево

156/2012

1968,50

16582,64

2000

19

УПИ VІІ-410 кв.41 по плана на с.Скобелево

1446/2011

1445

12172,68

1500

20

УПИ І-411 кв.45 по плана на с.Скобелево

1446/2011

3170,30

26706,60

3000

21

УПИ II кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

707,12

5339

540

22

УПИ III кв.64 по плана на с.Странско ,

721/2017

558,62

4218

425

23

УПИ IV кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

850,78

6423

650

24

УПИ V-307 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

514,24

3418,66

350

25

УПИ VІ-308 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

624,67

4152,80

450

26

УПИ VІІ-309 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

1307,31

8691,00

900

27

УПИ VІІІ-310 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

785,52

5222,14

550

28

УПИ Х-312 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

974,88

6481,01

650

29

УПИ II – 254 , отреден „за училище”, в кв.38 по КРП на с.Брод, ведно с построените в него сгради: училищна сграда със ЗП от 708 кв.м. на 2 етажа, работилница 90 кв.м. и физкултурен салон на 1 етаж с площ 112 кв.м.

954/2018

4866,60

 

708, 90 и

112

28920

 

 

110500

15000

30

УПИ ХХІV-591  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

31

УПИ ХХV-592    кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

32

УПИ ХХVІ-593  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

33

УПИ ХХVІІ-594   кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

34

УПИ ХХVІІІ-595 кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

35

УПИ ХХІХ-596  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

36

УПИ ХХХ-597   кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

37

УПИ VIII-246 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово, ул.”Димитровградска” №55

282/2020

372,23

3127,20

320

38

УПИ VI-263 в кв.50 по ПУП на с.Черногорово,

Ул. „Воденска” №6

397/2021

253,266

2127,60

220

39

УПИ II-275 в кв.48 по ПУП на с.Черногорово,

Ул. „Пеньо Пенев” №3

397/2021

650,542

5464,80

550

40

УПИ VII-245 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово,

ул. „Димитровградска” №53

397/2021

534,818

4492,80

450

 

 

 

 

 

 

III

УПИ кв.ИЗТОК Димитровград

 

 

 

 

1

Имот с идентификатор 21052.1019.14

 ул. „Пета” №24, кв.3 парцел I

175/2020

266

2840,40

290

2

Имот с идентификатор 21052.1019.82

ул.„Трета” №36, кв.10 парцел XVII

397/2021

245

2734,80

280

3

Имот с идентификатор  21052.1019.103

ул. „Четвърта” №13, квартал 11 парцел IV

1303/2019

269

2776,08

280

4

Имот с идентификатор 21052.1019.131

 ул.„Трета” №5, кв.14 парцел IV

250/2020

246

2745,60

280

5

Имот с идентификатор 21052.1019.143

ул.„Трета” №17, кв.15 парцел IV

418/2021

232

2589,60

260

6

Имот с идентификатор 21052.1019.149

ул.„Втора” №24, кв.15 парцел ХII

282/2020

235

2623,20

270

7

Имот с идентификатор 21052.1019.173

ул.„Десета” №31, кв.18 парцел VI

250/2020

323

3604,80

370

8

Имот с идентификатор 21052.1019.193

 ул.„Десета” №19 кв.20 парцел XVI

51/2015

322

3323,04

350

9

Имот с идентификатор 21052.1019.222 

ул.„Шеста” №7, кв.24 парцел ХII

133/2020

337

3600

360

10

Имот с идентификатор 21052.1019.235

ул.„Десета” №15, кв.20 парцел ХII,

282/2020

396

4419,60

450

11

Имот с идентификатор 21052.1019.244

ул.„Първа” №9, кв.21 парцел III

397/2021

330

3684

370

12

Имот с идентификатор 21052.1019.245

ул.„Първа” №7, кв.21 парцел IV

418/2021

300

3348

340

13

Имот с идентификатор 21052.1019.252

 ул.„Шеста „ №8 кв.21 парцел XI

843/2017

372

4222.92

430

14

Имот с идентификатор 21052.1019.263,

 ул."Четиринадесета" №16, кв. 29, парцел V

1015/2018

378

3900,96

400

15

Имот с идентификатор 21052.1019.273

ул.„Девета” №5, кв.25 парцел V

303/2020

325

3627,60

370

16

Имот с идентификатор 21052.1019.275

ул.”Десета” 11 кв.25 парцел VIII

268/2016

258

2662,56

270

17

Имот с идентификатор 21052.1019.277

ул. „Девета” №8 квартал 24, парцел V

1190/2019

455

4695,60

470

18

Имот с идентификатор 21052.1019.280

ул.„Осма” №10, кв.24 парцел ХVIII

282/2020

367

4095,60

410

19

Имот с идентификатор 21052.1019.290

 ул.„Седма” №13, кв.23 парцел II

282/2020

299

3336

340

20

Имот с идентификатор 21052.1019.297

 ул.„Седма” №5, кв.23 парцел VI

282/2020

352

3928,80

400

21

Имот с идентификатор 21052.1019.339,

ул. Тринадесета № 8, кв. 34, парцел VІІІ

1089/2018

273

2817,60

290

22

Имот с идентификатор 21052.1019.340

ул. „Тринадесета№10 кв. 34, парцел ІХ

1206/2019

291

3003,60

310

23

Имот с идентификатор 21052.1019.342

ул.„Дванадесета” №8, кв.33 парцел I и II

250/2020

1146

12789,60

1280

24

Имот с идентификатор  21052.1019.352

ул. „Пета” №49 кв. 37 парцел I

1303/2019

306

3158,40

320

25

Имот с идентификатор 21052.1019.371

 ул.„Четиринадесета” №23, кв.42 парцел VII

418/2021

288

3213,60

330

26

Имот с идентификатор 21052.1019.378,

ул. „Седемнадесета” кв. 46, парцел VІІ

1145/2019

341

3519,60

360

27

Имот с идентификатор 21052.1019.380

ул.”Четиринадесета” №14 кв.44 парцел I

536/2017

552

5696,64

570

28

Имот с идентификатор 21052.1019.382

ул.„Десета” №35, кв.44 парцел III

282/2020

348

3883,20

390

29

Имот с идентификатор 21052.1019.399,

 ул.Четиринадесета №3, квартал 45, парцел ІV

1004/2018

721

7440,72

750

30

Имот с идентификатор 21052.1019.439

ул.„Втора” №37, кв.42 парцел IV

198/2020

336

3588

360

31

Имот с идентификатор 21052.1019.458

ул.„Дванадесета” №23, кв.35 парцел I

418/2021

255

2846,40

290

32

Имот с идентификатор 21052.1019.459

ул.„Дванадесета” №21, кв.35 парцел II

397/2021

464

5178

520

33

Имот с идентификатор 21052.1019.463

ул.„Дванадесета” №11, кв.35 парцел VII

336/2020

382

4263,60

430

34

Имот с идентификатор 21052.1019.464,

 ул.„Тринадесета” №12 кв.35 парцел IХ

336/2020

397

4430,40

450

35

Имот с идентификатор 21052.1019.466,

 ул.Дванадесета №14, квартал 32, парцел ІІІ

1004/2018

507

5232.24

530

36

Имот с идентификатор 21052.1019.473

ул.„Дванадесета” №6, кв.33 парцел III

250/2020

478

5334

540

37

Имот с идентификатор 21052.1019.481

 ул.„Пета” №4 кв.36 парцел I

1790/2015

376

3880,32

400

38

Имот с идентификатор 21052.1019.484

ул.„Единадесета” №9, кв.13 парцел ХХХ

1341/2019

410

4231,20

430

39

Имот с идентификатор 21052.1019.486 

ул.„Пета” №2  кв.36 парцел II

1790/2015

402

4148,64

420

40

Имот с идентификатор 21052.1019.923

ул. Десета, кв. 45, парцел VII

1060/2018

726

7492,80

750

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

 

 

 

 

1

ПИ с идентификатор 21052.117.18 по КК и КР на Димитровград, трайно предназначение на земята „земеделска”, НТП „изоставена орна земя”, м.”ОТВЪДЕ”,

336/2020

25863

17200

2500

2

ПИ с идентификатор 21052.118.11 по КК на Димитровград, кв.Черноконево, м.”Белия бряг” трайно предназначение на територията – земеделска, НТП „нива”, кат.4

418/2021

485

414

200

3

.ПИ с №191.260 с.Добрич по плана на ново образуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика”, трайно предназначение на земята „селскостопански фонд”, НТП „за земеделски труд и отдих”

397/2021

521,60

1188,40

600

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ – САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ:

 

 

 

 

1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1004.122.2.1 по КК и КР на Димитровград, ул.”Черно море” №8 ет.1

250/2020

50

3128,90

400

 

2. Посочените начални тръжни цени са с вкл. ДДС.

3.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ и физически лица. Участниците посочват в документите  ЕИК.

4.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба,  като  част от нея. Оглед на обектите –  след предварителна уговорка –  на  тел.68-277 Теодора Стоянова.

5.Търгът да се проведе на 26 май 2021 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общината -  зала «Гросето».

   6.Тръжната документация /за всеки  имот/ с цена 48 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги   и   информация   на    гражданите”   / партерен  етаж /  Община  Димитровград   от    05 май 2021г.  до 17 часа на 21 май 2021 г. Информация за  имотите -  етаж 10 стая 103 тел. 68-277.    

            7.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация (за суми над 5000 лв), от 5 май 2021г.  до 17 часа на 21 май 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            8.Заплащането на имота по достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга.           

9. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

           10.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

          11.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

          12.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

          13.За информация - 68-217 – гише №4 или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”                             

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                        

Кмет на Община  Димитровград