ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 

№РД-06-288

 

гр.Димитровград  04.03.2021г.

 

                          На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./ 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост:

 

И М О Т

Основание Реш.ОбС №

         Площ                   /кв.м./

Начална тръжна цена /лв/

Депо зит  /лв/

І

ОБЕКТИ и УПИ - Димитровград

 

 

 

 

1

Имот 21052.1008.300 кв.Марийно Димитровград

156/2012

300

7025,88

1000

2

Имот 21052.1006.245 (стар ид.  82) кв.Марийно Димитровград

632/2009

4968.35

87 165

10000

3

Имот 21052.1017.495 по КК на Димитровград

1293/2010

1116

33011,28

4000

4

Имот 21052.1017.496 по КК на Димитровград

1293/2010

1476

43660,08

5000

5

Имот 21052.1017.497 по КК на Димитровград

672/2017

798

23433

2500

6

Имот 21052.1003.969 по КК на Димитровград кв.Черноконево с НТП „за складова база”

1788/2015

5142

53065,44

6000

7

Имот с идентификатор 21052.1003.563,    кв. ЧЕРНОКОНЕВО, стар номер 10050563

1004/2018

676

13500,00

2000

8

Имот с идентификатор 21052.1012.175 по КК на Димитровград, Източна индустриална зона, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП „незастроен имот за производствен, складов обект”

1288/2019

350

7938

1000

9

Имот с идентификатор 21052.1016.481 по КК на Димитровград, ул. „Емилиян Станев”

198/2020

2220

261072

26200

 

 

 

 

 

 

II

УПИ и сгради в населените места на Община Димитровград:

 

 

 

 

1

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Брод и построената в него стопанска сграда 71.71кв.м.

1452/2014

1323,60

13659,55  4547,00

2000

2

УПИ VІ-238 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

453

3805,20

400

3

УПИ VІІ-239 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

537

4510,80

500

4

УПИ II кв.35 по плана на с.Върбица

508/2017

1221

10174,80

2000

5

Имот 960 кв.95 по плана на с.Горски извор

844/2013

1512

36288

5000

6

УПИ V-25 в кв.48 по ПУП на с.Злато поле

336/2020

701,76

5692,80

1000

7

УПИ ХІV кв.75 по плана на с.Крепост

1150/2014

568,80

7712,93

800

8

УПИ XI кв.73 по плана на с.Крепост

721/2017

1100,92

9750

1000

9

УПИ V-434 кв.58 по ПУП на с.Крепост

672/2017

1011,172

8080,80

1000

10

УПИ XVI кв.73 по плана на с.Крепост

1126/2018

649,33

5556

1000

11

УПИ XVII кв.73 по плана на с.Крепост

1126/2018

753,60

6447,60

1000

12

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Радиево

417/2012

816,20

6876

3000

13

УПИ ІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1026/2013

1387,18

12284,86

1300

14

УПИ VІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

631,59

6518,02

700

15

УПИ VІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

694,18

7163,94

800

16

УПИ VI-168 кв.7 по ПУП на с.Радиево

1060/2018

1023,06

8287,20

2000

17

УПИ ХІ-510 кв.6 по плана на с.Сталево

156/2012

1968,50

16582,64

2000

18

УПИ III кв.87 по плана на с.Сталево

721/2017

1004

7735,20

780

19

УПИ VІІ-410 кв.41 по плана на с.Скобелево

1446/2011

1445

12172,68

1500

20

УПИ І-411 кв.45 по плана на с.Скобелево

1446/2011

3170,30

26706,60

3000

21

УПИ II кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

707,12

5339

540

22

УПИ III кв.64 по плана на с.Странско ,

721/2017

558,62

4218

425

23

УПИ IV кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

850,78

6423

650

24

УПИ V-307 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

514,24

3418,66

350

25

УПИ VІ-308 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

624,67

4152,80

450

26

УПИ VІІ-309 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

1307,31

8691,00

900

27

УПИ VІІІ-310 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

785,52

5222,14

550

28

УПИ Х-312 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

974,88

6481,01

650

29

УПИ II – 254 , отреден „за училище”, в кв.38 по КРП на с.Брод, ведно с построените в него сгради: училищна сграда със ЗП от 708 кв.м. на 2 етажа, работилница 90 кв.м. и физкултурен салон на 1 етаж с площ 112 кв.м.

954/2018

4866,60

 

708, 90 и

112

28920

 

 

110500

15000

30

УПИ ХХІV-591  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

31

УПИ ХХV-592    кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

32

УПИ ХХVІ-593  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

33

УПИ ХХVІІ-594   кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

34

УПИ ХХVІІІ-595 кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

35

УПИ ХХІХ-596  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

36

УПИ ХХХ-597   кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

37

УПИ VIII-246 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово, ул.”Димитровградска” №55

282/2020

372,23

3127,20

320

38

УПИ VII-270 в кв.48 по ПУП на с.Черногорово ул. „Васил Левски” №4

369/2020

417,533

3507,60

360

 

 

 

 

 

 

III

УПИ кв.ИЗТОК Димитровград

 

 

 

 

1

Имот с идентификатор 21052.1019.14

 ул. „Пета” №24, кв.3 парцел I

175/2020

266

2840,40

290

2

Имот с идентификатор 21052.1019.40

ул.„Пета” №15 кв.6 парцел IV

369/2021

286

3192

320

3

Имот с идентификатор  21052.1019.103

ул. „Четвърта” №13, квартал 11 парцел IV

1303/2019

269

2776,08

280

4

Имот с идентификатор 21052.1019.131

 ул.„Трета” №5, кв.14 парцел IV

250/2020

246

2745,60

280

5

Имот с идентификатор 21052.1019.133 ,

 ул.„Втора” №8, кв.14 парцел XII

369/2021

264

2946

300

6

Имот с идентификатор 21052.1019.149

ул.„Втора” №24, кв.15 парцел ХII

282/2020

235

2623,20

270

7

Имот с идентификатор 21052.1019.173

ул.„Десета” №31, кв.18 парцел VI

250/2020

323

3604,80

370

8

Имот с идентификатор 21052.1019.193

 ул.„Десета” №19 кв.20 парцел XVI

51/2015

322

3323,04

350

9

Имот с идентификатор 21052.1019.222 

ул.„Шеста” №7, кв.24 парцел ХII

133/2020

337

3600

360

10

Имот с идентификатор 21052.1019.235

ул.„Десета” №15, кв.20 парцел ХII,

282/2020

396

4419,60

450

11

Имот с идентификатор 21052.1019.252

 ул.„Шеста „ №8 кв.21 парцел XI

843/2017

372

4222.92

430

12

Имот с идентификатор 21052.1019.263,

 ул."Четиринадесета" №16, квартал 29, парцел V

1015/2018

378

3900,96

400

13

Имот с идентификатор 21052.1019.273

ул.„Девета” №5, кв.25 парцел V

303/2020

325

3627,60

370

14

Имот с идентификатор 21052.1019.275

ул.”Десета” 11 кв.25 парцел VIII

268/2016

258

2662,56

270

15

Имот с идентификатор 21052.1019.277

ул. „Девета” №8 квартал 24, парцел V

1190/2019

455

4695,60

470

16

Имот с идентификатор 21052.1019.280

ул.„Осма” №10, кв.24 парцел ХVIII

282/2020

367

4095,60

410

17

Имот с идентификатор 21052.1019.290

 ул.„Седма” №13, кв.23 парцел II

282/2020

299

3336

340

18

Имот с идентификатор 21052.1019.297

 ул.„Седма” №5, кв.23 парцел VI

282/2020

352

3928,80

400

19

Имот с идентификатор 21052.1019.334,

 ул.„Единадесета” №15, кв.13 парцел XХIV

369/2020

308

3436,80

350

20

Имот с идентификатор 21052.1019.339,

ул. Тринадесета № 8, квартал 34, парцел VІІІ

1089/2018

273

2817,60

290

21

Имот с идентификатор 21052.1019.340

ул. „Тринадесета№10 квартал 34, парцел ІХ

1206/2019

291

3003,60

310

22

Имот с идентификатор 21052.1019.342

ул.„Дванадесета” №8, кв.33 парцел I и II

250/2020

1146

12789,60

1280

23

Имот с идентификатор  21052.1019.352

ул. „Пета” №49 квартал 37 парцел I

1303/2019

306

3158,40

320

24

Имот с идентификатор 21052.1019.371

 ул.„Четиринадесета” №23, кв.42 парцел VII

198/2020

288

3075,60

310

25

Имот с идентификатор 21052.1019.378,

ул. „Седемнадесета” кв. 46, парцел VІІ

1145/2019

341

3519,60

360

26

Имот с идентификатор 21052.1019.380

ул.”Четиринадесета” №14 кв.44 парцел I

536/2017

552

5696,64

570

27

Имот с идентификатор 21052.1019.382

ул.„Десета” №35, кв.44 парцел III

282/2020

348

3883,20

390

28

Имот с идентификатор 21052.1019.399,

 ул.Четиринадесета №3, квартал 45, парцел ІV

1004/2018

721

7440,72

750

29

 Имот с идентификатор 21052.1019.413,

 ул.„Единадесета” №3, кв.47 парцел VI

369/2021

300

3348

340

30

Имот с идентификатор 21052.1019.414

ул.„Единадесета” №2,  кв.47 парцел IХ

369/2021

300

3348

340

31

Имот с идентификатор 21052.1019.415   ул.„Единадесета” №1 кв.47 парцел XIV

206/2016

438

4520,16

452

32

Имот с идентификатор 21052.1019.439

ул.„Втора” №37, кв.42 парцел IV

198/2020

336

3588

360

33

Имот с идентификатор 21052.1019.463

ул.„Дванадесета” №11, кв.35 парцел VII

336/2020

382

4263,60

430

34

Имот с идентификатор 21052.1019.464,

 ул.„Тринадесета” №12 кв.35 парцел IХ

336/2020

397

4430,40

450

35

Имот с идентификатор 21052.1019.466,

 ул.Дванадесета №14, квартал 32, парцел ІІІ

1004/2018

507

5232.24

530

36

Имот с идентификатор 21052.1019.473

ул.„Дванадесета” №6, кв.33 парцел III

250/2020

478

5334

540

37

Имот с идентификатор 21052.1019.481

 ул.„Пета” №4 кв.36 парцел I

1790/2015

376

3880,32

400

38

Имот с идентификатор 21052.1019.484

ул.„Единадесета” №9, кв.13 парцел ХХХ

1341/2019

410

4231,20

430

39

Имот с идентификатор 21052.1019.486 

ул.„Пета” №2  кв.36 парцел II

1790/2015

402

4148,64

420

40

Имот с идентификатор 21052.1019.923

ул. Десета, кв. 45, парцел VII

1060/2018

726

7492,80

750

41

Имот с идентификатор 21052.1004.23

ул.„Лонгоза” №14, кв.177 парцел IV

282/2020

1056

17040

1800

42

 Имот с идентификатор 21052.1010.6625

ул.„Изгрев”,  кв.27 парцел II

369/2021

441

5953,20

600

43

 Имот с идентификатор 21052.1010.6626

ул.„Изгрев”,  кв.27 парцел III

369/2021

443

5980,80

600

44

 Имот с идентификатор 21052.1010.6629

ул.„Изгрев”, кв.30 парцел III

369/2021

1415

19102,80

2000

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

 

 

 

 

1

ПИ с идентификатор 21052.117.18 по КК и КР на Димитровград, трайно предназначение на земята „земеделска”, НТП „изоставена орна земя”, м.”ОТВЪДЕ”,

336/2020

25863

17200

2500

 

ДРУГИ – САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ:

 

 

 

 

1

Самостоятелен обект в сграда 21052.1019.920.1.1,  гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Шеста" № 15, ет. 1, вид собств. Общинска частна, тип Жилище, апартамент, бр. нива 1; 25% ид.ч. от общите части на сградата (3.13кв.м.)

914/2018

43

1950

1000

2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1004.122.2.1 по КК и КР на Димитровград, ул.”Черно море” №8 ет.1

250/2020

50

3128,90

400

 

2. Посочените начални тръжни цени са с вкл. ДДС.

3.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ и физически лица. Участниците посочват в документите  ЕИК.

4.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба,  като  част от нея. Оглед на обектите –  след предварителна уговорка –  на  тел.68-277 Теодора Стоянова.

5.Търгът да се проведе на 24 март 2021 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общината -  зала «Гросето».

   6.Тръжната документация /за всеки  имот/ с цена 48 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги   и   информация   на    гражданите”   / партерен  етаж /  Община  Димитровград   от    08 март 2021г.  до 16 часа на 23 март 2021 г. Информация за  имотите -  етаж 10 стая 103 тел. 68-277.    

            7.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация (за суми над 5000 лв), от 08 март 2021г.  до 16 часа на 23 март 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            8.Заплащането на имота по достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга.           

9. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

           10.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

          11.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

          12.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

          13.За информация - 68-217 – гише №4 или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”                             

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                        

Кмет на Община  Димитровград