Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост, 01.12.2021г.

З А П О В Е Д

 

№РД-06-1676

 

гр.Димитровград 10.11.2021г.

 

                          На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./ 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост:

 

И М О Т

Основание Реш.ОбС №

Площ   /кв.м./

Начална тръжна цена /лв/

Депо зит  /лв/

І

ОБЕКТИ и УПИ - Димитровград

 

 

 

 

1

Имот 21052.1006.245 (стар ид.  82) кв.Марийно Димитровград

632/2009

4968.35

87 165

10000

2

Имот 21052.1003.969 по КК на Димитровград кв.Черноконево с НТП „за складова база”

1788/2015

5142

53065,44

6000

3

Имот с идентификатор 21052.1003.563,    кв. ЧЕРНОКОНЕВО, стар номер 10050563

1004/2018

676

13500,00

2000

4

Имот с идентификатор 21052.1012.175 по КК на Димитровград, Източна индустриална зона, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП „незастроен имот за производствен, складов обект”

1288/2019

350

7938

1000

5

Имот с идентификатор 21052.1016.481 по КК на Димитровград, ул. „Емилиян Станев”

198/2020

2220

261072

26200

 

 

 

 

 

 

II

УПИ и сгради в населените места на Община Димитровград:

 

 

 

 

1

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Брод и построената в него стопанска сграда 71.71кв.м.

1452/2014

1323,60

13659,55  4547,00

2000

2

УПИ VIII-общ. в кв.45 по ПУП на с.Брод

574/2021

619,68

5287,20

550

3

УПИ VІ-238 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

453

3805,20

400

4

УПИ VІІ-239 кв.47 по плана на с.Воден

1453/2011

537

4510,80

500

5

УПИ II кв.35 по плана на с.Върбица

508/2017

1221

10174,80

2000

6

Имот 960 кв.95 по плана на с.Горски извор

844/2013

1512

36288

5000

7

УПИ VI-353 в кв.14 по ПУП на с.Долно Белево

547/2021

658,41

5332,80

600

8

УПИ IV-общ. в кв.11 по  ПУП на с.Злато поле

434/2021

930,80

7764

800

9

УПИ ХІV кв.75 по плана на с.Крепост

1150/2014

568,80

7712,93

800

10

УПИ XI кв.73 по плана на с.Крепост

721/2017

1100,92

9750

1000

11

УПИ V-434 кв.58 по ПУП на с.Крепост

672/2017

1011,172

8080,80

1000

12

УПИ ХI-432 в кв.59 по ПУП на с.Крепост,

ул. „Странджа” №16

547/2021

815,43

7075,20

1000

13

УПИ V-464 в кв.59 по ПУП на с.Крепост

397/2021

745,38

6494,40

1000

14

УПИ XVII-558 в кв.51 по ПУП на с.Крепост,

 ул. „Марица” №9

490/2021

516,05

4477,20

500

15

УПИ ІІІ кв.5 по плана на с.Радиево

417/2012

816,20

6876

3000

16

УПИ ІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1026/2013

1387,18

12284,86

1300

17

УПИ VІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

631,59

6518,02

700

18

УПИ VІІІ кв.8 по плана на с.Радиево

1150/2014

694,18

7163,94

800

19

УПИ VI-168 кв.7 по ПУП на с.Радиево

1060/2018

1023,06

8287,20

2000

20

УПИ ХІ-510 кв.6 по плана на с.Сталево

156/2012

1968,50

16582,64

2000

21

УПИ VІІ-410 кв.41 по плана на с.Скобелево

1446/2011

1445

12172,68

1500

22

УПИ І-411 кв.45 по плана на с.Скобелево

1446/2011

3170,30

26706,60

3000

23

УПИ II кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

707,12

5339

540

24

УПИ III кв.64 по плана на с.Странско ,

721/2017

558,62

4218

425

25

УПИ IV кв.64 по плана на с.Странско

721/2017

850,78

6423

650

26

УПИ V-307 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

514,24

3418,66

350

27

УПИ VІ-308 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

624,67

4152,80

450

28

УПИ VІІ-309 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

1307,31

8691,00

900

29

УПИ VІІІ-310 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

785,52

5222,14

550

30

УПИ Х-312 кв.36 по плана на с.Крум

896/2013

974,88

6481,01

650

31

УПИ II – 254 , отреден „за училище”, в кв.38 по КРП на с.Брод, ведно с построените в него сгради: училищна сграда със ЗП от 708 кв.м. на 2 етажа, работилница 90 кв.м. и физкултурен салон на 1 етаж с площ 112 кв.м.

954/2018

4866,60

 

708, 90 и

112

28920

 

 

110500

15000

32

УПИ ХХІV-591  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

33

УПИ ХХV-592    кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

34

УПИ ХХVІ-593  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

35

УПИ ХХVІІ-594   кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

36

УПИ ХХVІІІ-595 кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

37

УПИ ХХІХ-596  кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

38

УПИ ХХХ-597   кв.46 по ПУП на с.Черногорово

157/2012

400,1

2808,7

300

39

УПИ IХ-566 в кв.51 по  ПУП на с.Черногорово,

ул. „Жечо Янков” №23

459/2021

420

3528

360

40

УПИ VII-245 в кв.46 по  ПУП на с.Черногорово,

ул. „Димитровградска” №53

459/2021

534,818

4492,80

450

41

УПИ XXV-592 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово,

ул. „Димитровградска” №89

574/2021

400,11

3361,20

370

42

УПИ XXIV-591 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово,

ул. „Димитровградска” №87

574/2021

400,1

3360

340

 

 

 

 

 

 

III

УПИ кв.ИЗТОК Димитровград

 

 

 

 

1

Имот с идентификатор 21052.1019.14

 ул. „Пета” №24, кв.3 парцел I

175/2020

266

2840,40

290

2

Имот с идентификатор 21052.1019.27

 ул.”Четвърта” №4, кв.5 парцел VI

547/2021

289

3225,60

330

3

Имот с идентификатор 21052.1019.58

ул.”Четвърта” №34, кв.7 парцел ХVI

490/2021

227

2533,20

260

4

Имот с идентификатор 21052.1019.74

 ул.„Трета” №44, кв.9 парцел VI

547/2021

372

4152

420

5

Имот с идентификатор  21052.1019.103

ул. „Четвърта” №13, квартал 11 парцел IV

1303/2019

269

2776,08

280

6

Имот с идентификатор 21052.1019.119

 ул.„Първа” №30, кв.13 парцел IV

547/2021

311

3470,40

350

7

Имот с идентификатор 21052.1019.131

 ул.„Трета” №5, кв.14 парцел IV

250/2020

246

2745,60

280

8

Имот с идентификатор 21052.1019.163

ул.„Трета” №33, кв.16 парцел II

547/2021

262

2924,40

300

9

Имот с идентификатор 21052.1019.173

ул.„Десета” №31, кв.18 парцел VI

250/2020

323

3604,80

370

10

Имот с идентификатор 21052.1019.178

ул.„Втора” №21, кв.19 парцел IV

490/2021

296

3303,60

340

11

Имот с идентификатор 21052.1019.193

 ул.„Десета” №19 кв.20 парцел XVI

51/2015

322

3323,04

350

12

Имот с идентификатор 21052.1019.206

ул.„Първа” №10, кв.13 парцел ХIV

434/2021

492

5491,20

550

13

Имот с идентификатор 21052.1019.222 

ул.„Шеста” №7, кв.24 парцел ХII

133/2020

337

3600

360

14

Имот с идентификатор 21052.1019.231

ул.„Десета” №31а, кв.26 парцел IV

513/2021

433

4832,40

490

15

Имот с идентификатор 21052.1019.235

ул.„Десета” №15, кв.20 парцел ХII,

282/2020

396

4419,60

450

16

Имот с идентификатор 21052.1019.252

 ул.„Шеста „ №8 кв.21 парцел XI

843/2017

372

4222.92

430

17

Имот с идентификатор 21052.1019.261

ул.”Девета” №11, кв.25 парцел II

574/2021

344

3838,80

400

18

Имот с идентификатор 21052.1019.273

ул.„Девета” №5, кв.25 парцел V

303/2020

325

3627,60

370

19

Имот с идентификатор 21052.1019.275

ул.”Десета” 11 кв.25 парцел VIII

268/2016

258

2662,56

270

20

Имот с идентификатор 21052.1019.280

ул.„Осма” №10, кв.24 парцел ХVIII

282/2020

367

4095,60

410

21

Имот с идентификатор 21052.1019.283

ул.„Десета” №10б, кв.24 парцел ХХII

480/2021

292

3259,20

330

22

Имот с идентификатор 21052.1019.290

 ул.„Седма” №13, кв.23 парцел II

282/2020

299

3336

340

23

Имот с идентификатор 21052.1019.297

 ул.„Седма” №5, кв.23 парцел VI

282/2020

352

3928,80

400

24

Имот с идентификатор 21052.1019.339,

ул. Тринадесета № 8, кв. 34, парцел VІІІ

1089/2018

273

2817,60

290

25

Имот с идентификатор 21052.1019.340

ул. „Тринадесета№10 кв. 34, парцел ІХ

1206/2019

291

3003,60

310

26

Имот с идентификатор 21052.1019.342

ул.„Дванадесета” №8, кв.33 парцел I и II

250/2020

1146

12789,60

1280

27

Имот с идентификатор  21052.1019.352

ул. „Пета” №49 кв. 37 парцел I

1303/2019

306

3158,40

320

28

Имот с идентификатор 21052.1019.358

ул.„Четиринадесета” №31, кв.39 парцел I

547/2021

441

4920

500

29

Имот с идентификатор 21052.1019.366

ул.„Четиринадесета” №28, кв.39 парцел VI

490/2021

652

7276.80

750

30

Имот с идентификатор 21052.1019.371

 ул.„Четиринадесета” №23, кв.42 парцел VII

418/2021

288

3213,60

330

31

Имот с идентификатор 21052.1019.378,

ул. „Седемнадесета” кв. 46, парцел VІІ

1145/2019

341

3519,60

360

32

Имот с идентификатор 21052.1019.380

ул.”Четиринадесета” №14 кв.44 парцел I

536/2017

552

5696,64

570

33

Имот с идентификатор 21052.1019.382

ул.„Десета” №35, кв.44 парцел III

282/2020

348

3883,20

390

34

Имот с идентификатор 21052.1019.399,

 ул.Четиринадесета №3, квартал 45, парцел ІV

1004/2018

721

7440,72

750

35

Имот с идентификатор 21052.1019.430

ул.”Единадесета” №7, кв.13 парцел ХХХII

459/2021

498

5557,20

580

36

Имот с идентификатор 21052.1019.436

ул.„Десета” №26, кв.19 парцел VIII

490/2021

362

4040.40

410

37

Имот с идентификатор 21052.1019.439

ул.„Втора” №37, кв.42 парцел IV

198/2020

336

3588

360

38

Имот с идентификатор 21052.1019.466,

 ул.Дванадесета №14, квартал 32, парцел ІІІ

1004/2018

507

5232.24

530

39

Имот с идентификатор 21052.1019.473

ул.„Дванадесета” №6, кв.33 парцел III

250/2020

478

5334

540

40

Имот с идентификатор 21052.1019.479

ул.„Тринадесета” №4, кв.34 парцел VI

547/2021

333

3716,40

380

41

Имот с идентификатор 21052.1019.481

 ул.„Пета” №4 кв.36 парцел I

1790/2015

376

3880,32

400

42

Имот с идентификатор 21052.1019.484

ул.„Единадесета” №9, кв.13 парцел ХХХ

1341/2019

410

4231,20

430

43

Имот с идентификатор 21052.1019.486 

ул.„Пета” №2  кв.36 парцел II

1790/2015

402

4148,64

420

44

Имот с идентификатор 21052.1019.923

ул. Десета, кв. 45, парцел VII

1060/2018

726

7492,80

750

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

 

 

 

 

1

ПИ с идентификатор 21052.117.18 по КК и КР на Димитровград, трайно предназначение на земята „земеделска”, НТП „изоставена орна земя”, м.”ОТВЪДЕ”,

336/2020

25863

17200

2500

2

Имот с идентификатор 21052.1008.183 по КК на Димитровград, м.„ЧЕРНИЧЕВА МАХАЛА”, НТП „друг вид нива”

547/2021

2175

2420

250

3

Поземлен имот с идентификатор 06762.5.6 с.Бряст, м. „ДО СЕЛО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „нива”, кат.5

547/2021

1386

1580

200

4

Поземлен имот с идентификатор 06762.16.16 с.Бряст, м. „БЕЖЕНЕТО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „друг вид земеделска земя”, кат.7

513/2021

25756

20605

2500

5

Поземлен имот с идентификатор 06762.42.8 с.Бряст, м. „БЕЖЕНЕТО”, трайно предназначение на територията – „земеделска”, НТП „друг вид земеделска земя”

513/2021

64167

51334

5500

 

 

 

 

 

 

 

2. Посочените начални тръжни цени са с вкл. ДДС.

3.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ и физически лица. Участниците посочват в документите  ЕИК.

4.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба,  като  част от нея. Оглед на обектите –  след предварителна уговорка –  на  тел.68-277 Теодора Стоянова.

5.Търгът да се проведе на 01 декември 2021 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общината -  зала «Гросето».

   6.Тръжната документация /за всеки  имот/ с цена 48 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги   и   информация   на    гражданите”   / партерен  етаж /  Община  Димитровград   от    10 ноември 2021г.  до 17 часа на 29 ноември 2021 г. Информация за  имотите -  етаж 10 стая 103 тел. 68-277.    

            7.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация (за суми над 5000 лв), от 10 ноември 2021г.  до 17 часа на            29 ноември 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на достигнатата тръжна цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка. Депозитът на участника, спечелил търга и не сключил договор, не се връща.

            8.Заплащането на имота по достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга.           

9. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

           10.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

          11.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

          12.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

          13.За информация - 68-217 – гише №4 или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”                        

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                         

Кмет на Община  Димитровград