ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на територията на Община Димитровград - 24.09.2021г.

З А П О В Е Д

 

РД-06-1277

 

гр.Димитровград  26.08.2021г.

 

                          На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с решение №383 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Димитровград

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на територията на Община Димитровград, публична общинска собственост, на лица, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ .

            2. Определям начална тръжна наемна цена 6,23 лв/дка без ДДС, съгласно решение №383/28.01.2021г. на ОбС Димитровград. Върху наемните цени на земеделските земи  - пасища, мери и ливади -  не се начислява ДДС.

3. Пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем за срок от 1 стопанска година.

4.Описите на пасищата, мерите и ливадите по землища се предоставят на заинтересованите лица в кметствата на съответните населени места, в Общинска администрация Димитровград – гише №4 и стая №104 – дирекция ОССДСОМП, и на интернет страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg.

5.В търга могат да участвуват земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея. Оглед на имотите – с кметовете на населените места.

7.Търгът да се проведе на 24 септември 2021 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на Общината – Зала “Гросето”.

             8.Тръжната документация /за всяко землище/ с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4 в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград  от 1 септември 2021г.  до 17 часа на  21 септември 2021 г.

             9.Депозитът за участие в търга (в размер на 3 лв/дка) да се внася в касата на Общината /партерен етаж/ от 01 септември 2021г. до 17 часа на 21 септември 2021г., след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връщат след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10.Предложенията /по землища/ да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик , съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

         11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

         12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

         13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

         14.За информация - 68-217 – гише №4 “Общинска собственост” или  68-275 – Станимир Ненов – ст.експерт дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заметник-кмет.

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград     

 

Приложение: Опис на пасищата, мерите и ливадите по землища