ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ВСЕКИ С ПЛОЩ ПО 22 кв.м. - 12.12.2022г.

З А П О В Е Д

 

№РД-06-1679

 

гр.Димитровград 21.11.2022 г.

 

 

На основание на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №390/2001г./ и Решения №1263 от 27.03.2014г. и №1398 от 31.07.2014г. на Общински съвет Димитровград

 

О Б Я В Я В А :

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ВСЕКИ С ПЛОЩ ПО 22 кв.м. :

 

Група №

кв.№

В имот с идентификатор

Местонахождение

Бр. позиции

Позиции №№

2

108

21052.1015.99

ул.”Цар Симеон” зад бл.10

1

7

12

ЦПКО

21052.1011.105

ул. "Простор" - срещу бл.1

1

8

19

118

21052.1011.58

ул. "Простор" - пред бл.11

2

2,6

21

122

21052.1011.62

ул. "Простор"северозап.от бл.13

6

9,11,12,13,14, 15

40

95

21052.1015.89

ул. "Захари Зограф" - южно от бл.24

5

1,8,9,10,11

48

58а

21052.1011.1

ул. "Захари Зограф" - до "ВиК" ООД

46

4,5….48

72

51

21052.1016.98

бул. "Трети март" - зад бл.7

1

7

74

186

21052.1015.273

бул. "Д.Благоев" - зад бл.3

1

1

75

165

21052.1015.304

бул. България– зад бл.8 и ТД

1

5

84

53

21052.1017.6

ул. „Първи май“ – южно от бл.70

1

2

86

185

21052.1015.273

бул. „Д.Благоев“ – северно от бл.3

1

6

 

2.Първоначална тръжна годишна наемна цена – 198 лв без ДДС. Депозит – 100 лв. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС.

3.Терените се отдават за срок 10 години или до осъществяване на мероприятието, предвидено па плана на Димитровград, но не повече от 10 години - за групи 12, 48, 72, 74 .

4.Предмет на дейност за поставяне на ВПС – гаражи.

5. В търговете могат да участвуват физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Собствениците на повече от едно МПС могат да участват в търга за повече от един терен, при условие, че притежават по-малко гаражи отколкото МПС.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7. Търгът да се проведе на 12 декември 2022 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на Общината – Зала “Гросето”.

8. Тръжната документация с цена 45 лв. /с ДДС/ се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и се получава от Гише №4 “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 24 ноември 2022 г. до 17 часа на 8 декември 2022 г.

9. Внасяне на депозит - в касата на Общината /партерен етаж/ от 24 ноември 2022 г. до 17 часа на 8 декември 2022 г . Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка. Депозитът на участника, спечелил търга и не сключил договор, не се връща.

10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

13.Извлечение от заповедта за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите или 68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград