Заповед - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д

 

РД-06-582

 

гр.Димитровград  26.04.2021г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост:

 

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

I

ИМОТИ

 

 

 

1

Пералня ( в сградата на бивша АТЗ болница – имот с идентификатор 21052.1016.348.1.1) по КК и КР на Димитровград

250

5832

1000

2

Стая на І етаж в сградата на Кметство с.Злато поле за апаратура

12

300

50

3

Помещение в приземния етаж на сградата на Кметство с.Злато поле – за лекарски кабинет

21

109

25

4

Помещение-столова в приземния етаж  в сградата на ОУ „Д.Н.Матевски” гр.Меричлери

200

 

1500

 

200

5

 2 кв.м. във фоайето на първия етаж на сградата на ОУ „Алеко Константинов” за поставяне на кафе-машина /с вкл.ел.енергия и вода/ - – част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1016.62.1 по КК на Димитровград

2

876

100

6

2 кв.м. на партерен етаж в сградата на ОУ „П.Славейков” за поставяне на кафе-машина - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1014.176.1 по КК на Димитровград

2

500

100

7

2 кв.м. на партерен етаж в сградата на  СУ „Л.Каравелов” за поставяне на кафе-машина

2

500

100

8

2 кв.м. на партерен етаж в сградата на  ПМГ „Иван Вазов” за поставяне на кафе-машина - част от имот, публична общинска собственост,  с идентификатор 21052.1015.2206.1 по КК на Димитровград

2

500

100

9

Стоматологичен кабинет в ПМГ „Иван Вазов” - част от имот, публична общинска собственост,  с идентификатор 21052.1015.2206.1 по КК на Димитровград

31,2

1440

150

10

Стоматологичен кабинет в ОУ „Алеко Константинов” – част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1016.62.1 по КК на Димитровград

15

750

100

11

Стоматологичен кабинет  в ОУ „Васил Левски” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на Димитровград

 

800

100

12

Стоматологичен кабинет в ОУ „П.Славейков” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1014.176.1 по КК на Димитровград

14

720

100

13

Част от фоайе в сградата на Спортна зала „Младост” (кафе със зала за пресконференции) в имот с идент.21052.1015.421.1

90

2765

500

14

Железарска работилница в Парк „Вапцаров” -  в имот с идентификатор 21052.359.41 по КК на Димитровград

 

1200

150

15

Кафе „Гросето” в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Раковски” №15, част от имот 21052.1015.96.3 по КК

100

3888

400

16

Стая 203 – II етаж Адм.сграва бул. „Трети март” 1 – имот с идентификатор 21052.1017.73.3.23 по КК на Димитровград

18

661

100

17

Стая 304 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.38 по КК на Димитровград

18

661

100

18

Стая 306 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.30 по КК на Димитровград

18

661

100

19

Стая 311-  ІІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.35 по КК на Димитровград

18

661

100

 

 

 

 

 

II

ДРУГИ (терени за стопанска дейност):

     

1

Част  от имот с идентификатор 21052.1012.19 по КК на Димитровград

515

1484

200

         

III

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

дка

   

1

ПИ 21052.119.20 по КК и КР на Димитровград, м.”ЧАЛТАЛИ”, НТП „друг вид нива”,  кат.8

9,992

199,84

100

2

ПИ 39668.63.1 по КК и КР на с.Крепост, м. „ГЕРМИТЕ”, кат.7

30,614

612,28

300

3

ПИ 39668.64.5 по КК и КР на с.Крепост, м. „ГЕРМИТЕ”, кат.7

7,596

151,92

75

4

ПИ 22561.33.1 по КК и КР на с.Долно Белево м.”Точовия герен”, кат.4, (033001)

5,096

152,88

75

5

ПИ 06547.300.30 по КК и КР на с.Брод м.СТОП.ДВОР кат.3

1,505

60,20

30

6

ПИ 06547.300.31 по КК и КР на с.Брод м.СТОП. ДВОР  кат.3

0,227

9,08

5

7

ПИ 06547.300.32 по КК и КР на с.Брод  м.СТОП.ДВОР кат.3

0,778

31,12

15

8

ПИ 06547.112.6 по КК и Кр на с.Брод м.НОВИТЕ ЛОЗЯ кат.3

3,100

124

60

 

2.Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС (с изкл. на земеделските земи).

3.Обекти І - поз.№2 до 12 се отдават за срок от 5 /пет/ години; поз. №№1, от 13 до 19 -  за 10 /десет/ години, раздел II – за срок до реализиране на мероприятието, предвидено в ОУП, но не повече от 5 години; раздел III поз. от 1 до 4 -  за срок до 7 (седем) години, с опция за допълнително споразумение до 10 (десет) години след изтичане на първоначалния срок – за изрядни наематели.

 4.Предмет на дейност –  за обекти - №№1 до 13 – запазване на дейността, посочена в обявата, №14 до 19 - офиси,търговия, услуги; раздел II  - за стопанска дейност, раздел III -  за отглеждане на едногодишни полски култури,

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК. В търга за земеделските земи могат да участват и физически лица.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7.Търгът да се проведе на 26 май 2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето”.

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 5 май 2021г. до 17 часа на 21 май  2021г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 5 май 2021г. до 17 часа на 21 май 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

 

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg, най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

             13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването ѝ.

             14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция ОССДСОМП.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград