ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д

 

РД-06-289

 

гр.Димитровград  04.03.2021г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост:

 

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

I

ИМОТИ

 

 

 

1

Стая на І етаж в сградата на Кметство с.Злато поле за апаратура

12

300

50

2

Помещение в приземния етаж на сградата на Кметство с.Злато поле – за лекарски кабинет

21

109

25

3

Помещение-столова в приземния етаж  в сградата на ОУ „Д.Н.Матевски” гр.Меричлери

200

 

1500

 

200

4

Част от имот, публична общинска собственост, във фоайето на I етаж на сградата на ОУ „Алеко Константинов”, с идентификатор 21052.1016.62.1 по КК и КР на Димитровград – за банкомат

2

600

 

100

5

Стоматологичен кабинет в ПМГ „Иван Вазов” - част от имот, публична общинска собственост,  с идентификатор 21052.1015.2206.1 по КК на Димитровград

31,2

1440

150

6

Стоматологичен кабинет в ОУ „Алеко Константинов” – част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1016.62.1 по КК на Димитровград

15

750

100

7

Стоматологичен кабинет  в ОУ „Васил Левски” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на Димитровград

 

800

100

8

Стоматологичен кабинет в ОУ „П.Славейков” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1014.176.1 по КК на Димитровград

14

720

100

9

Част от фоайе в сградата на Спортна зала „Младост” (кафе със зала за пресконференции) в имот с идент.21052.1015.421.1

90

2765

500

10

Железарска работилница в Парк „Вапцаров” -  в имот с идентификатор 21052.359.41 по КК на Димитровград

 

1200

150

11

Кафе „Гросето” в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Раковски” №15, част от имот 21052.1015.96.3 по КК

100

3888

400

12

Стая 203 – II етаж Адм.сграва бул. „Трети март” 1 – имот с идентификатор 21052.1017.73.3.23 по КК на Димитровград

18

661

100

13

Стая 304 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.38 по КК на Димитровград

18

661

100

14

Стая 306 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.30 по КК на Димитровград

18

661

100

15

Стая 311-  ІІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.35 по КК на Димитровград

18

661

100

16

Пералня ( в сградата на бивша АТЗ болница – имот с идентификатор 21052.1016.348.1.1)

250

5832

1000

17

Помещение на III етаж в бивш Търговски дом – източен вход

15

584

100

18

Терен в имот с идентификатор 21052.1014..218 по КК на Димитровград  бул. „Д.Благоев”  27-29

20

903

200

19

Терен в имот с идентификатор 21052.1004.23 по КК и КР на Димитровград, ул. „Лонгоза” №14 – за павилион

4

109

25

 

 

 

 

 

II

ДРУГИ (терени за стопанска дейност):

     

1

Част  от имот с идентификатор 21052.1012.19 по КК на Димитровград

515

1484

200

         

III

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

дка

   

1

ПИ 21052.119.20 по КК и КР на Димитровград, м.”ЧАЛТАЛИ”, НТП „друг вид нива”,  кат.8

9,992

199,84

100

2

ПИ 39668.63.1 по КК и КР на с.Крепост, м. „ГЕРМИТЕ”, кат.7

30,614

612,28

300

3

ПИ 39668.64.5 по КК и КР на с.Крепост, м. „ГЕРМИТЕ”, кат.7

7,596

151,92

75

4

ПИ 17141.140.16 по КК и КР на с.Горски извор, м.”с.Г.извор”, кат.9,  (000365)

26,119

522,38

200

5

ПИ 22561.33.1 по КК и КР на с.Долно Белево м.”Точовия герен”, кат.4, (033001)

5,096

152,88

75

6

ПИ 31156.12.5  с. Злато поле, м. ГЕРЕНИТЕ, кат. 4, НТП Нива, (012005)

0,310

9,30

5

7

ПИ 31156.42.32 с. Злато поле, м. ИСМЕНОВА КОРИЯ, кат. 5, НТП Нива, (042032)

2,995

89,85

50

8

ПИ 31156.94.6  с. Злато поле, м. САКУЗАЛИЯТА, кат. 6, НТП Нива, (094006)

2,395

77,85

40

9

ПИ 31156.68.3  с. Злато поле, м. КАРА ЧЕИР, кат. 4, НТП Нива, (068003)

0,721

21,63

10

10

ПИ 31156.106.291  с. Злато поле, м. КАРА ЧЕИР, кат. 4, НТП Нива, (106291)

2,570

77,10

40

11

ПИ 31156.79.1 с. Злато поле, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, кат. 6, НТП Нива, (079001)

1,294

38,82

20

12

ПИ 31156.81.5 с. Злато поле, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, кат. 6, НТП Нива, (081005)

4,597

137,82

60

13

ПИ 31156.86.6 с. Злато поле, м. САКУЗАЛИЯТА, кат. 4, НТП Нива, (086006)

2,997

89,91

50

14

ПИ 31156.86.7  с. Злато поле, м. САКУЗАЛИЯТА, , кат. 4, НТП Нива, (086007)

3,000

90,00

50

15

ПИ 31156.26.10 с. Злато поле, м. ЗАД КАРШИ КОРИЯ, кат. 5, НТП Нива, (026010)

2,500

75,00

40

16

ПИ 31156.66.7 с. Злато поле, м. ЧАНЛЪКА, кат. 5, НТП Нива, (066007)

0,698

20,94

10

17

ПИ 21052.217.24 Димитровград м.ГОРНИЯ БОЗАЛЪК, кат.4, НТП Изоставена орна земя” – за отглеждане на дълготрайни насаждения (под аренда)

6,881

312

150

 

2.Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС (с изкл. на земеделските земи).

 

3.Обекти І - поз.№1 до 8 се отдават за срок от 5 /пет/ години; поз. №№9 до 19 -  за 10 /десет/ години, раздел II – за срок до реализиране на мероприятието, предвидено в ОУП, но не повече от 5 години; раздел III поз. От 1 до 16 -  за срок до 7 (седем) години, с опция за допълнително споразумение до 10 (десет) години след изтичане на първоначалния срок – за изрядни наематели, поз.17 – под аренда за 20 години.

 

 4.Предмет на дейност –  за обекти - №№1 до 10 и 16 – запазване на дейността, посочена в обявата, №11 до 18 - офиси,търговия, услуги; раздел II  - за стопанска дейност, раздел III от 1 до 16 -  за отглеждане на едногодишни полски култури, поз17 – за отглеждане на дълготрайни насаждения..

 

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК.

 

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

 

7.Търгът да се проведе на 24 март 2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето”.

 

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 08 март 2021г. до 16 часа на 23 март  2021г.

 

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 08 март 2021г. до 16 часа на 23 март 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

 

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

 

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg, най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

 

             13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването ѝ.

 

             14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция ОССДСОМП.

 

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград