ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 24.09.2021

З А П О В Е Д

 

РД-06-1279

 

гр.Димитровград  26.08.2021г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост:

 

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

I

ИМОТИ

 

 

 

1

Пералня ( в сградата на бивша АТЗ болница – имот с идентификатор 21052.1016.348.1.1) по КК и КР на Димитровград

250

5832

1000

2

Стая на І етаж в сградата на Кметство с.Злато поле за апаратура

12

300

50

3

Помещение в приземния етаж на сградата на Кметство с.Злато поле – за лекарски кабинет

21

109

25

4

Помещение-столова в приземния етаж  в сградата на ОУ „Д.Н.Матевски” гр.Меричлери

200

 

1500

 

200

5

Стоматологичен кабинет в ПМГ „Иван Вазов” - част от имот, публична общинска собственост,  с идентификатор 21052.1015.2206.1 по КК на Димитровград

31,2

1440

150

6

Стоматологичен кабинет в ОУ „Алеко Константинов” – част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1016.62.1 по КК на Димитровград

15

750

100

7

Стоматологичен кабинет  в ОУ „Васил Левски” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на Димитровград

 

800

100

8

Стоматологичен кабинет в ОУ „П.Славейков” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1014.176.1 по КК на Димитровград

14

720

100

9

Физкултурен салон на ПМГ „Иван Вазов” за спортни дейности – 52 часа месечно, по график (вкл.разходи за ел.енергия и вода)

 

4620

500

10

Част от фоайе в сградата на Спортна зала „Младост” (кафе със зала за пресконференции) в имот с идент.21052.1015.421.1

90

2765

500

11

Железарска работилница в Парк „Вапцаров” -  в имот с идентификатор 21052.359.41 по КК на Димитровград

80

1200

150

12

Кафе „Гросето” в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Раковски” №15, част от имот 21052.1015.96.3 по КК

100

3888

400

13

Помещение (бутик №2)  в Търговски комплекс на бул. „Раковски” №16 – имот с идентификатор 21052.1015.303.4.12 по КК на Димитровград

16

1250

250

14

Помещение (бивш бутик №14) в Търговски комплекс на бул. „Раковски” №16 – имот с идентификатор 21052.1015.303.4.22 по КК на Димитровград

36

1400

200

15

Стая 207 - IІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.17 по КК на Димитровград

25

918

200

16

Стая 304 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.38 по КК на Димитровград

18

661

100

17

Стая 306 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.30 по КК на Димитровград

18

661

100

18

Стая 311 -  ІІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.35 по КК на Димитровград

18

661

100

19

Стая 406 -  ІV етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1–  част от имот с идентификатор 21052.1017.73.3.45 по КК на Димитровград

30

1102

250

20

Стая 407 - ІV етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1–  част от имот с идентификатор 21052.1017.73.3.45 по КК на Димитровград

30

1102

250

 

 

 

 

 

II

ДРУГИ (терени за стопанска дейност):

     

1

Част  от имот с идентификатор 21052.1012.19 по КК на Димитровград

515

1484

200

2

Терен с.Райново – за хранителен магазин

40

1085

120

3

Имот 21052.1003.969 по КК на Димитровград кв.Черноконево

5142

7405

750

 

2.Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС.

3.Обекти І - поз.№2 до 10 се отдават за срок от 5 /пет/ години; поз. №№1, от 11 до 20 -  за 10 /десет/ години, раздел II поз.1 – за срок до реализиране на мероприятието, предвидено в ОУП, но не повече от 5 години; поз.2 и 3  – 5 години.

 4.Предмет на дейност –  за обекти - №№1 до 12 – запазване на дейността, посочена в обявата, №13 до 20 - офиси,търговия, услуги; раздел II  - за стопанска дейност.

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7.Търгът да се проведе на 24 септември 2021 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето”.

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 1 септември 2021г. до 17 часа на 21 септември  2021г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 1 септември 2021г. до 17 часа на 21 септември 2021 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg, най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

             13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването ѝ.

             14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция ОССДСОМП.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград