ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 21.06.2022г.

З А П О В Е Д

 

РД-06-731

 

гр.Димитровград 26.05.2022г.

 

На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост и продажба на движими вещи:

 

№ по ред

ОБЕКТ

Площ /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

I

ИМОТИ

 

 

 

1

Пералня ( в сградата на бивша АТЗ болница – имот с идентификатор 21052.1016.348.1.1) по КК и КР на Димитровград

250

5832

1000

2

Стая на І етаж в сградата на Кметство с.Злато поле за апаратура

12

300

50

3

Помещение в приземния етаж на сградата на Кметство с.Злато поле – за лекарски кабинет

21

109

25

4

Помещение-столова в приземния етаж в сградата на ОУ „Д.Н.Матевски” гр.Меричлери

200

 

1500

 

200

5

Част от имот, публична общинска собственост, - на първия етаж на ОбУ „Свсв.Кирил и Методий” гр.Меричлери – за кафе-машина

2

360

50

6

Стоматологичен кабинет в ПМГ „Иван Вазов” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1015.2206.1 по КК на Димитровград

31,2

1440

150

7

Стоматологичен кабинет в ОУ „Алеко Константинов” част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1016.62.1 по КК на Димитровград

15

750

100

8

Стоматологичен кабинет в ОУ „Васил Левски” - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1017.269.1 по КК на Димитровград

 

800

100

9

Стоматологичен кабинет в ОУ „П.Славейков - част от имот, публична общинска собственост, с идентификатор 21052.1014.176.1 по КК на Димитровград

14

720

100

10

Част от фоайе в сградата на Спортна зала „Младост” (кафе със зала за пресконференции) в имот с идент.21052.1015.421.1

90

2765

500

11

Железарска работилница в Парк „Вапцаров” - в имот с идентификатор 21052.359.41 по КК на Димитровград

80

1200

150

12

Кафе „Гросето” в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Раковски” №15, част от имот 21052.1015.96.3 по КК

100

3888

400

13

Стая 207 - IІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.17 по КК на Димитровград

25

918

200

14

Стая 304 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.38 по КК на Димитровград

18

661

100

15

Стая 306 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.30 по КК на Димитровград

18

661

100

16

Стая 311 - ІІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.35 по КК на Димитровград

18

661

100

 

 

 

 

 

II

ДРУГИ (терени за стопанска дейност):

     

1

Терен с.Райново – за хранителен магазин

40

1085

120

2

Терен №1 в кв.60 в имот с идентификатор 21052.1015.2307 по КК и КР на Димитровград

52

2365

250

3

Терен кв.Изток ул. „Изгрев” между бл.1 и бл.3 в имот с идентификатор 21052.1010.17 по КК и КР на Димитровград

36

977

100

4

Терен в кв.Вулкан в имот с идентификатор 21052.1004.23 по КК и КР на Димитровград

5

136

50

5

Имот 960 кв.83 по плана на с.Горски извор

1514

2184

250

6

Терен №2 в кв.38 по плана на Димитровград, кв.Черноконево, за ВПС за търговска дейност

45

1221

200

 

2.Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС.

3.Обекти І - поз.№2 до 9 се отдават за срок от 5 /пет/ години; поз. №№1 и от 10 до 16 - за 10 /десет/ години, раздел II – 10 години.

4.Предмет на дейност за обекти - №№1 до 11 – запазване на дейността, посочена в обявата, №12 до 16 - офиси,търговия, услуги; раздел II - за стопанска дейност.

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7.Търгът да се проведе на 21 юни 2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала Гросето.

8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4 в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 1 юни 2022г. до 17 часа на 17 юни 2022г.

9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася в касата на Общината /партерен етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 1 юни 2022г. до 17 часа на 17 юни 2022 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка. Депозитът на участник, спечелил търга и не сключил договор, не се връща.

10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg, най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

13.Извлечение от заповедта за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването ѝ.

14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите или 68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция ОССДСОМП.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград