Заповед - обява за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обекти и терени за поставяне на ВПС - 18.04.2018г.

   382  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

РД-06-367

 

гр.Димитровград  08.03.2018г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти, общинска собственост:

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депозит

I

ИМОТИ

 

 

 

1

Помещение в сградата на Кметство с.Скобелево  /за услуги/

10

75

20

2

Част от имот –в  СУ „В.Левски” – помещение за продажба на закуски

10,26

1200

200

3

Стая на І етаж в сградата на Кметство с.Злато поле за апаратура

12

300

50

4

Площ на покрива на Общинска администрация – ид.21052.1015.96.1 за базова станция и антенни устройства

11,5

13800

1500

5

Помещение-столова в приземния етаж  в сградата на ОУ „Д.Н.Матевски” гр.Меричлери

200

1500

200

6

Бивш стол на ПМГ  „Иван Вазов” – за производствена дейност

350

4800

500

7

Част от фоайе в сградата на Спортна зала „Младост” (кафе със зала за пресконференции) в имот с идент.21052.1015.421.1

90

2765

500

8

Стая 210 - ІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.19 по КК на Димитровград

18

661

100

9

Стая 302 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.40 по КК на Димитровград

18

661

100

10

Стая 303 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.39 по КК на Димитровград

18

661

100

11

Стая 304 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.38 по КК на Димитровград

18

661

100

12

Стая 306 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.30 по КК на Димитровград

18

661

100

13

Стая 311-  ІІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.35 по КК на Димитровград

18

661

100

14

Бутик №4 в Търговски комплекс бул. „Раковски” 16 – II етаж – имот с идентификатор 21052.1015.303.4.32

23

895

120

15

Бивша АТЗ болница ул. „Шандор Петьофи” – III етаж

446

3961

400

16

Бивша сладкарница с.Горски извор

58

516

60

17

Помещение в сграда  (склад) в бивше училище с.Горски извор

60

432

50

18

Помещение бул.”Раковски” 13  /за нотариална кантора/

50

4500

500

ІІ

ТЕРЕНИ за поставяне на ВПС

 

 

 

1

Терен кв.8 – 2 до жил.блок на ПЕК

45

2031

250

2

Терен в кв.1 – в имот 21052.1016.10 ул. „Ем.Станев” 14 -16

140

6317

650

3

Терен в кв.34 с.Горски извор п.ХІІ – за павилион

27

733

100

4

Терен кв.8 – до ресторант „Киряка” за поставяне на ВПС

45

2031

220

5

Терен №3 в кв.60 (стар) в имот с идентификатор 21052.1015.2307

52

2347

250

6

Терен на ул.”Хр.Смирненски” в имот с ид.21052.1015.249

16

780

100

7

Терен в имот с идентификатор 21052.1015.421 по КК на Димитровград – бул. „Ст.Стамболов“  – за финансови дейности

18

877

200

8

Терен в имот с идентификатор 21052.1015.248 по КК на Димитровград – бул. „Ст.Стамболов“  – за финансови дейности

18

877

200

9

Терен в кв.16 – в имот с идентификатор 21052.1016.82 по КК на Димитровград ул. „Патриарх Евтимий”

30

1354

150

10

Терен в кв.16 – в имот с идентификатор 21052.1016.39 по КК на Димитровград бул. „Христо Ботев” – срещу ЕГ „Ив.Богоров”  - за павилион за вестници

5

300

100

III

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

дка

 

 

 

с. Брод

 

 

 

1

Поземлен имот 06547. 13.15 с НТП „нива”,  кат. 3, м. „ДВЕТЕ ЧЕШМИ”

2,501

100,04

50

2

Поземлен имот 06547.41.49 с НТП „нива”,  кат. 3, м. „НОВИТЕ ЛОЗЯ”

2,096

83,84

40

3

Поземлен имот 06547.47.8  с НТП „нива”,  кат. 3, м. „ГЕРЕНИТЕ”

9,003

360,12

180

4

Поземлен имот 06547.68.69 с НТП „нива”,  кат. 3, м. „ПАНДЬРКИТЕ”

2,039

81,56

40

5

Поземлен имот 06547.79.1 с НТП „врем. неизп. нива”,  кат. 3, м. „НОВИТЕ ЛОЗЯ”

1,500

60,00

30

6

Поземлен имот 06547.79.10 с НТП „нива”,  кат. 3, м. „НОВИТЕ ЛОЗЯ”

0,599

23,96

10

7

Поземлен имот 06547.93.10 с НТП „нива”,  кат. 3, м. „ГРОБЕТО”

1,973

78,92

40

8

Поземлен имот 06547.105.2 с НТП „врем. неизп. нива”,  кат. 3, м. „КИЛИКЯ”

3,906

156,24

75

9

Поземлен имот 06547.105.4 с НТП „врем. неизп. нива”,  кат. 3, м. „КИЛИКЯ”

1,962

78,48

35

 

с. Воден

 

 

 

10

Поземлен имот 11644.48.1 с НТП „нива”,  кат. 6, м. „ТЕНЧ. КЛАДЕНЕЦ”

1,000

30,00

15

11

Поземлен имот 11644.48.6 с НТП „нива”,  кат. 6, м. „ТЕНЧ. КЛАДЕНЕЦ”

6,800

204,00

100

12

Поземлен имот11644.48.9 с НТП „нива”,  кат. 6, м. „ТЕНЧ. КЛАДЕНЕЦ”

4,373

131,19

65

 

с. Горски извор (земи по чл.19 от ЗСПЗЗ)

 

 

 

13

Поземлен имот 17141.140.16 (стар номер 000365)  с НТП „нива”,  кат.9, м. „с.ГОРСКИ ИЗВОР”

26,120

522,40

250

14

Поземлен имот 17141.35.15,  кат. 6, НТП Нива, м. „ПАШОВОТО”, стар номер 035015

1,000

30,00

15

15

Поземлен имот 17141.41.41м. БАРИЕВСКА КОРИЯ, кат. 4, НТП Деградирала орна земя, стар номер 041041

3,419

102,57

50

16

Поземлен имот 17141.41.42, м. БАРИЕВСКА КОРИЯ, кат. 4, НТП Деградирала орна земя, стар номер 041042

24,768

743,04

250

17

Поземлен имот 17141.54.59, м. МЛЕЧКОВИЦА, кат. 4, НТП Нива, стар номер 054059

0,623

18,69

10

18

Поземлен имот 17141.55.2, м. МЕШЕНСКИ ЛОЗЯ, кат. 6, НТП Нива, стар номер 055002

5,086

152,58

75

19

Поземлен имот 17141.55.55, м. МЕШЕНСКИ ЛОЗЯ, кат. 6, НТП Нива, стар номер 055055

1,846

55,38

25

20

Поземлен имот 17141.74.22, м. БАСЕЙНА, кат. 4, НТП Нива, стар номер 074022

0,123

3,69

3

21

Поземлен имот 17141.81.39,  м. СЮЛМАНИЦА, кат. 3, НТП Нива, стар номер 081039

2,001

80,04

40

22

Поземлен имот 17141.87.16, м. БЕЛАЛИЦА, кат. 5, НТП Нива, стар номер 087016

1,498

44,94

20

23

Поземлен имот 17141.112.18,  м. ЯЗМАТА, кат. 5, НТП Нива,  стар номер 112018

0,818

24,54

12

 

Поземлен имот 17141.139.5, м. СТАРИТЕ ЛОЗЯ, кат. 6, НТП Нива, стар номер 139005

0,699

20,97

10

24

Поземлен имот 17141.193.44, м. КАЙЖИКА,  кат. 8, НТП Нива, стар номер 193044

13,935

267,90

100

25

Поземлен имот 17141.193.58, м. КАЙЖИКА,  кат. 8, НТП Изоставена орна земя,  стар номер 193058

45,861

917,22

300

 

с.Долно Белево

 

 

 

26

Поземлен имот 22561.126.3, , м. ПОД СОЛАКОВА КОРИЯ,  категория 6, НТП „Изоставена орна земя”,  стар номер 126003

3,703

111,09

50

27

Поземлен имот 22561.126.4, м. ПОД СОЛАКОВА КОРИЯ,  категория 4, НТП „Изоставена орна земя”, стар номер 126004

7,204

216,12

100

28

Поземлен имот 22561.126.5,  м. ПОД СОЛАКОВА КОРИЯ,  категория 4, НТП „Изоставена орна земя”, стар номер 126005

3,800

114

50

29

Поземлен имот 22561.126.8, м. ПОД СОЛАКОВА КОРИЯ, категория 4, НТП „Изоставена орна земя”, площ 7999 кв.м., стар номер 126008

7,999

239,97

100

30

Поземлен имот 22561.126.9, м. ПОД СОЛАКОВА КОРИЯ, категория 4, НТП „Изоставена орна земя”, стар номер 126009

2,002

60,06

30

31

Поземлен имот 22561.139.20,  м. ГОРНИЯ ГЕРЕН, категория 6, НТП „Нива”, стар номер 139020

0,573

17,19

10

 

Терени за стопанска дейност

кв.м.

 

 

1

Димитровград – част от ПИ с идентификатор 21052.1004.50 кв.181 кв.Марийно

2000

2880

500

IV

ТЕРЕНИ ЗА БИЛБОРДОВЕ (двустранни) :

 

 

 

1

Терен на ул. „Хасковска” кв.71 – в имот с идентификатор 21052.1016.328

24

3240

500

2

Терен на ул. „Хасковска” преди УСМ - №3 –  в имот с идентификатор  21052.1016.383 по КК на Димитровград

24

3240

500

3

Терен до Хлебозавода – пътя за Ст.Загора №3 – в имот с идентификатор 21052.1010.6611 по КК на Димитровград

24

3240

500

4

Терен до Хлебозавода – пътя за Ст.Загора №4  - в имот с идентификатор 21052.1010.6611 по КК на Димитровград

24

3240

500

5

РС - след отбивката за м.”Дурхана” – пътя за Хасково – в имот с идентификатор 21052.359.32 по КК на Димитровград

24

3240

500

6

Терен на бул. „Раковски” – срещу хотел „Славяни” – в имот с идентификатор 21052.1015.54 по КК на Димитровград

24

3240

500

 

2. Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС, с изкл. на раздел III – земеделски земи.

3.Обекти І - поз.№1 до 7 се отдават за срок от 5 /пет/ години; поз. №№8 до 18 -  за 10 /десет/ години; раздел II – терени – за срок от 10 години; раздел III – зем.земи – за срок от 7 години, с опция за удължаване до 10 години; раздел IV – за срок от 5 години.

4.Предмет на дейност –  за обекти - №№1 до 7  – запазване на дейността, посочена в обявата, №1 – бръснаро-фризьорски услуги, №8 до 18 - офиси, търговия, услуги, производство; раздел II – терени за ВПС за търговска дейност, поз.7, 8 и 10 – запазване на посочения предмет на дейност; раздел III – за отглеждане на едногодишни полски култури и раздел IV – рекламна дейност.

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК. В търга за земеделските земи могат да участват и физически лица.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7.Търгът да се проведе на 18 април 2018 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала «Гросето».

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 02 април 2018г.  до 16 часа на 17 април 2018 г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 02 април 2018г. до 16 часа на 17 април 2018 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

             13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

             14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград     

 

 

свали като .pdf