Заповед - обява за провеждане на първи публичен търг за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС - гаражи - 20.03.2018г.

   306  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

№РД-06-208

 

гр.Димитровград 07.02.2018 г.

 

                          На основание на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №390/2001г./  и Решения №1263 от 27.03.2014г. и №1398 от 31.07.2014г. на Общински съвет Димитровград  

                                                  О  Б  Я  В  Я  В  А :

        ПЪРВИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ВСЕКИ С ПЛОЩ ПО 22 кв.м.:

Група №

кв.№

В имот с идентификатор

Местонахождение

Право на участие

Улица:

Бл. №№

общо   бр.

№№ ЗА ТЪРГ

19

118

21052.1011.58

ул. "Простор" - пред бл.11

Простор

8,9,10,11,12

1

1

21

122

21052.1011.62

ул. "Простор" - зад бл.7

Простор

13,15,17,18,19

1

6

26

123

21052.1011.106

ул. „Простор” – северозападно от бл.15

Простор

15,16,17,18

2

5,7

40

95

21052.1015.91

ул. "Захари Зограф" – южно от бл.24

Волгоград

4 и 4а

1

2

Захари Зограф

24,25,26

45

89

21052.1015.40

ул. "9-ти май" – до оградата на минен техникум

Девети май

2,4

1

2

Захари Зограф

31

47

89

21052.1015.36

ул.”Захари Зограф” – до бл.31

Захари Зограф

31

1

3

Девети май

2,4

54

70

21052.1015.327

ул.”Гео Милев” – зад бл.15

Гео Милев

15,17,19

1

16

Сливница

10,12,14,16,18, 20,22

59

56

21052.1016.180

бул.”Трети март” – зад бл.12

Трети март

12

1

3

61

1

21052.1016.10

ул.”Емилиян Станев”- северно от бл.8

Емилиян Станев

4,6,8,10

2

2,3

65

1

21052.1016.10

ул.”Емилиян Станев”- северно от бл.16

Емилиян Станев

14,16

1

4

77

9

21052.1016.39

ул.”Химик” – източно от бл.2

Химик

2

2

11,13

Хр.Г.Данов

5

                 

 

2.Първоначална тръжна годишна наемна цена – 198 лв без ДДС. Депозит – 100 лв. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС.

                3.Терените се отдават за срок 10 години или до осъществяване на мероприятието, предвидено па плана на Димитровград, но не повече от 10 години - за групи 26, 54, 65.

4.Предмет на дейност –  за поставяне на ВПС – гаражи.

5. В търговете могат да участвуват физически лица, еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ, притежаващи разрешение за поставяне, договор за ползване на общински терен или друг документ, удостоверяващ правното основание за ползване на терена за ВПС на съответната позиция. Същите следва да имат адресна регистрация или адрес на управление на определената улица и блок от таблицата /постоянен или настоящ адрес към 28.02.2018 г./, да притежават МПС и да не притежават гараж за съответното МПС. Собствениците на повече от едно МПС могат да участват в търга за повече от един терен, при условие, че притежават по-малко гаражи отколкото МПС.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7. Търгът да се проведе на 20 март 2018 г. - от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – Зала “Гросето”.

8. Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и се получава от Гише №4 “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград  от 01 март 2018г. до 16 часа на 19 март 2018 г.

9. Внасяне на депозит- в касата на Общината /партерен етаж/ от 01 март 2018 г. до 16 часа на 19 март 2018 г.  Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

 10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

 11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

 12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването ѝ

При неявяване на кандидати или в случай, че спечелилите търга не сключат договор за наем на общинския терен, свободните позиции да се обявят на следващ търг без ограничения, относно издадено разрешение за поставяне.

За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград  

свали като .pdf