Заповед - обява за отдаване под наем на земеделски земи на 22.01.2019г.

   305  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

РД-06-1844

 

гр.Димитровград  14.12.2018г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост:

 

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

 

с. Голямо Асеново

 

 

 

1

Поземлен имот 15792.3.17, м. ЧУКУРЕТО, категория 5, НТП Нива, площ 3004 кв.м., стар номер 003017

3,004

90,12

50

2

Поземлен имот 15792.115.22, м. ПОД ГРОБЕТО, категория 3, НТП Нива, площ 300 кв.м., стар номер 115022

0,300

12

10

3

ПИ 15792.103.45, м. БЕЛИЯ ГЕРЕН, кат. 3, НТП Неизп. нива (угар, орница), площ 11400 кв.м., стар номер 000158

11,400

456

200

4

Поземлен имот 15792.2.31, м. КАРЛЪКА, категория 5, НТП Неизп. нива (угар, орница), площ 3153 кв.м., стар номер 002031

3,153

94,59

50

5

Поземлен имот 15792.2.32, м. КАРЛЪКА, категория 5, НТП Неизп. нива (угар, орница), площ 3524 кв.м., стар номер 002032

3,524

105,72

50

6

ПИ 15792.13.12, м. ХАЛИЛОВА КОРИЯ, кат. 3, НТП Неизп. нива (угар, орница), площ 666 кв.м., стар номер 013012

0,666

26,64

15

7

Поземлен имот 15792.28.3, м. ЧАТАЛ ГЕРЕН, категория 3, НТП Нива, площ 7570 кв.м., стар номер 028003

7,570

302,80

150

8

ПИ 15792.110.15, м. ПЕНЧОВА РЕЧКА, категория 4, НТП Неизп. нива (угар, орница), площ 4188 кв.м., стар номер 110015

4,188

125,64

60

 

с. Долно Белево

 

 

 

9

Поземлен имот 22561.45.14, м. ЧЕШМЕ ОРДУ, категория 6, НТП Нива, площ 5504 кв.м., стар номер 045014

5,504

165,12

80

10

Поземлен имот 22561.75.27, м. ПОД ДРЕНАКА, кат. 6, НТП Изоставена орна земя, площ 2625 кв.м., стар номер 075027

2,625

78,75

40

11

Поземлен имот 22561.94.20, м. ШЕТЛЕРЯ, категория 6, НТП Изоставена орна земя, площ 3001 кв.м., стар номер 094020

3,001

90,03

50

12

Поземлен имот 22561.117.102, м. ЧЕЛИЯТА, категория 6, НТП Нива, площ 1365 кв.м., стар номер 117102

1,365

40,95

20

13

Поземлен имот 22561.191.29, м. НАД ШОСЕТО, категория 6, НТП Нива, площ 1300 кв.м., стар номер 191029

1,300

39,00

20

 

с. Злато поле

 

 

 

14

Поземлен имот 31156.48.7, м. ГОЛЯМ КАРА АЛАН, категория 4, НТП Нива, площ 2761 кв.м., стар номер 048007

2,761

82,83

40

15

Поземлен имот 31156.45.33, м. ИСМЕНОВА КОРИЯ, категория 4, НТП Нива, площ 5583 кв.м., стар номер 045033

5,583

167,49

80

16

Поземлен имот 31156.82.37, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, категория 6, НТП Нива, площ 1291 кв.м., стар номер 082037

1,291

38,73

20

17

Поземлен имот 31156.85.21, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, категория 6, НТП Нива, площ 1003 кв.м., стар номер 085021

1,003

30,09

15

18

Поземлен имот 31156.92.22, м. САКУЗАЛИЯТА, категория 6, НТП Нива, площ 1318 кв.м., стар номер 092022

1,318

39,54

20

19

Поземлен имот 31156.94.25, м. САКУЗАЛИЯТА, категория 6, НТП Нива, площ 4005 кв.м., стар номер 094025

4,005

120,15

60

 

с. Каснаково

 

 

 

20

Поземлен имот 36573.29.1, м. КАЙРЯКА, категория 8, НТП Нива, площ 1590 кв.м., стар номер 029001

1,590

31,80

15

21

Поземлен имот 36573.71.12, м. ГЕРЕНЯ, категория 4, НТП Нива, площ 788 кв.м., стар номер 071012

0,788

23,64

15

22

Поземлен имот 36573.22.3, м. ГАБЕРА, категория 8, НТП Нива, площ 2187 кв.м., стар номер 022003

2,187

43,74

20

 

с. Скобелево

     

23

Поземлен имот 66831.54.1, м. ГЕРЕНИТЕ, категория 3, НТП Нива, площ 1000 кв.м., стар номер 054001

1, 000

40,00

20

 

гр. Димитровград

 

 

 

24

ПИ 21052.3.69, м. ДО ГРОБЕТО, категория 8, НТП Друг вид нива, площ 2071 кв.м., стар номер 003069

2,071

41,42

20

25

ПИ 21052.3.70, м. ДО ГРОБЕТО, категория 8, НТП Друг вид нива, площ 1789 кв.м., стар номер 003070

1,789

35,78

20

26

ПИ 21052.3.71, м. ДО ГРОБЕТО, категория 8, НТП Друг вид нива, площ 1115 кв.м., стар номер 003071

1,115

22,30

15

 

2. Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС

3.Земеделските земи се отдават под наем  за срок от 7 години, с опция за удължаване до 10 години.

4.Предмет на дейност –  за отглеждане на едногодишни полски култури.

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ и физически лица. Участниците посочват в документите ЕИК.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова.

7.Търгът да се проведе на 22 януари 2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето”.

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 07 януари 2019г.  до 16 часа на 21 януари 2019 г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 07 януари 2019г. до 16 часа на 21 януари 2019 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

             13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

             14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград     

 

свали като .pdf