Заповед-обява за отдаване под наем на общински обекти и терени на 22.01.2019г.

   271  Обяви за търгове

З А П О В Е Д

 

РД-06-1843

 

гр.Димитровград  14.12.2018г.

 

               На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти, общинска собственост и продажба на движими вещи:

 

№ по ред

 ОБЕКТ

Площ       /кв.м./

Годишна наемна цена

Депо зит

I

ИМОТИ

 

 

 

1

Помещение в сградата на Кметство с.Скобелево  /за услуги/

10

75

20

2

Част от имот –в  СУ „В.Левски” – помещение за продажба на закуски

10,26

1200

200

3

Стая на І етаж в сградата на Кметство с.Злато поле за апаратура

12

300

50

4

Площ на покрива на Общинска администрация – ид.21052.1015.96.1 за базова станция и антенни устройства

11,5

13800

1500

5

Помещение-столова в приземния етаж  в сградата на ОУ „Д.Н.Матевски” гр.Меричлери

200

1500

200

6

Бивш стол на ПМГ  „Иван Вазов” – за производствена дейност

350

4800

500

7

Част от фоайе в сградата на Спортна зала „Младост” (кафе със зала за пресконференции) в имот с идент.21052.1015.421.1

90

2765

500

8

Бутик №6 Търговски комплекс бул. „Раковски” №16

12

1300

250

9

Бутик №14 Търговски комплекс бул. „Раковски” №16

36

1400

250

10

Железарска работилница в Парк „Вапцаров” -  в имот с идентификатор 21052.359.41 по КК на Димитровград

 

1200

150

11

Кафе „Гросето” в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Раковски” №15, част от имот 21052.1015.96.3 по КК

100

3888

400

12

Площ на покрива на сграда в с.Върбица (читалище) в УПИ  XVII кв.20  – за антенни устройства

10

600

100

13

Стая 302 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.40 по КК на Димитровград

18

661

100

14

Стая 304 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.38 по КК на Димитровград

18

661

100

15

Стая 306 - ІIІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.30 по КК на Димитровград

18

661

100

16

Стая 311-  ІІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.35 по КК на Димитровград

18

661

100

17

Стая 212-  ІІ етаж Адм.сграда бул.”Трети март”1– имот с идентификатор 21052.1017.73.3.21 по КК на Димитровград

18

661

200

 

 

 

 

 

ІІ

ТЕРЕНИ за поставяне на ВПС

 

 

 

1

Терен в имот с идентификатор 21052.1016.50 кв.8 ул.”Хр.Г.Данов”

45

2031

250

2

Терен в имот с идентификатор 21052.1016.10 кв.1 ул. „Ем.Станев” 14 -16

140

6317

650

3

Терен в имот с идентификатор 21052.1015.2307 - №3 кв.60 ул.”Кл.Готвалд”

52

2347

250

4

Терен  в имот с идентификатор 21052.1015.249  ул.”Хр.Смирненски”

16

780

100

6

Терен в кв.18 по плана на Димитровград кв.Марийно – в имот с идентификатор 21052.1006.172 по КК на Димитровград

20

543

100

7

Терен в имот с идентификатор 21052.1016.39 по КК на Димитровград – бул. „Хр. Ботев”

12

542

100

         

III

ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

 

 

1

Лек автомобил ВАЗ 21213 – год.на произв. 2000 г.

 

1320

140

2

Лек автомобил ВАЗ 21214 – год.на произв. 2005 г.

 

1680

170

 

2. Посочените начални тръжни наемни цени са в лв без ДДС. Върху достигнатата тръжна цена се начислява ДДС. Върху достигнатите  продажни цени на движимите вещи не се начислява ДДС.

3.Обекти І - поз.№1 до 7 се отдават за срок от 5 /пет/ години; поз. №№8 до 17 -  за 10 /десет/ години; раздел II – терени – за срок от 10 години.

4.Предмет на дейност –  за обекти - №№1 до 12  – запазване на дейността, посочена в обявата, №13 до 17 - офиси, търговия, услуги, производство; раздел II – терени за ВПС  - за търговска дейност.

5.В търга могат да участвуват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по ТЗ. Участниците посочват в документите ЕИК. В търга за продажба на движими вещи могат да участват и физически лица.

6.Утвърждавам тръжната документация и проекто-договорите за наем, като част от нея. Оглед на обектите – след предварителна уговорка – на тел.68-277 Теодора Стоянова. Оглед на движимите вещи – след предварителна уговорка –  в ОП „Благоустрояване”.

7.Търгът да се проведе на 22 януари 2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общината – зала “Гросето”.

            8.Тръжната документация с цена 36 лв /с ДДС/ да се заплаща в касата на Общината – партерен етаж и да се получава от Гише №4  в “Общински център за услуги и информация на гражданите” /партерен етаж/ Община Димитровград от 07 януари 2019г.  до 16 часа на 21 януари 2019 г.

            9.Депозитът за участие в търга, в определения с настоящата заповед размер, да се внася  в  касата  на  Общината  /партерен  етаж/ или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, от 07 януари 2019г. до 16 часа на 21 януари 2019 г. след закупуване на тръжна документация. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане на наемната цена. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, се връща след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

            10. Предложенията да се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, съгласно изискванията, посочени в тръжната документация.

            11.Комисията за провеждане на търга, определена със заповед, издадена в тридневен срок преди деня на търга, да състави необходимите протоколи.

             12.Обявление за търга да бъде публикувано в местен вестник и на интернет – страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg , най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

             13.Извлечение от заповедта  за търга да бъде поставено на видно място в сградите на общинска администрация и кметствата в тридневен срок от издаването и.

             14.За информация - 68-217 – гише №4 Общински център за услуги и информация на гражданите  или  68-277 - инж.Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

            Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Теодора Стоянова – директор на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”.

 

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ                                                                    

Кмет на Община  Димитровград     

свали като .pdf