Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. - 02.08.2021г.

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Дата на провеждане 02.08.2021г.