Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград

 

Община ДИМИТРОВГРАД уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат да заявят желанието си да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 7 години, считано от стопанската 2021г., като попълнят заявление по образец одобрено със Заповед №РД-06-193/15.02.2021г. на Министъра на земеделието и храните със следните приложения към него:

1.      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.;

2.      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;

3.      ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на данъчни задължения;

4.     Актуална справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за наличните животни  в животновъдния обект.

5.     КОПИЕ от нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице (при необходимост);

  Заявленията с необходимите документи се подават на гише №4 – Общински център за информация и услуги на гражданите – партерен етаж на Общинска администрация Димитровград,  бул. „Раковски” 15 -  в срок до 10.03.2021г.

 За повече информация: Станимир Ненов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” , тел. 0391 68-275

 

Списък на свободните пасища и мери по землища - може да свалите ТУК!