Решение на ликвидатора за търг за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Общинска охрана”

   282  Обяви за търгове

ОБЩИНСКА ОХРАНА ЕООД - В ЛИКВИДАЦИЯ

Гр.Димитровград, бул. „Г.С. Раковски” № 18,

тел. 0888 726-336 - Ликвидатор

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е

 

 № 1

гр. Димитровград, 14.02.2018 година

 

            На основание чл.12, ал.1 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и в изпълнение на Решение № 835 от 21.12.2017 г. на Общински съвет - Димитровград,

 

РЕШИХ:

 

           1. Откривам процедура по продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, гр.Димитровград, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл.20 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

         2. Описание на обекта на търга: Предмет на продажба са дълготрайни материални активи, включени в началния ликвидационен баланс, обособени в следните две групи от предмета на търга, както следва:       

         2.1.  ГРУПА № 1: Включваща дълготрайни материални активи от група 302 на началния ликвидационен баланс, представляващи офис оборудване, компютърна техника, мобилни телефони и стопански инвентар ;

        2.2.  ГРУПА № 2: Включваща специализирана сигнално - известителна техника за осъществяване на технически контрол от група 3029 и група 2041 на началния ликвидационен баланс, както и дълготрайни материални активи, съхранявани на склад от група 204, група 206 и група 209 на началния ликвидационен баланс ;

        3. Начална цена и стъпка на наддаване: Началната цена за всяка една група дълготрайни активи от предмета на търга е определена от независим лицензиран оценител и е в размер, както следва:

        3.1. За ГРУПА № 1 - 1 493,00 лева (хиляда четиристотин деветдесет и три лева). Сделката не е облагаема по ЗДДС.

        3.2. За ГРУПА № 2 - 8 148,00 лева (осем хиляди сто четиридесет и осем лева). Сделката не е облагаема по ЗДДС

        Стъпката за наддаване в случай, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена е 10 % /десет на сто/ от началната цена на всяка една от обособените групи активи от предмета на търга по т.3.1. - т.3.2.;

   4. Вид на търга: Търг с тайно наддаване при открито заседание на назначената по процедурата тръжна комисия.

   5. Начин на плащане: Плащането на цената следва да бъде извършено в български лева, изцяло в брой в касата на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация.

   6. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 16 март (петък) 2018г. от 10.00 часа в офиса на Ликвидатора на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, находящ се в град Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 16, етаж 2, офис № 16.

  7. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита:

 7.1. Цената на тръжната документация е в размер на 80,00 лева /осемдесет лева/. Върху цената на тръжната документация не се начислява ДДС, тъй като „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация не е регистрирано лице по ЗДДС.

 7.2. Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа до деня, предхождащ деня на търга от офиса на Ликвидатора на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, находящ се на адрес: гр.Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 16, етаж 2, офис № 16.

 7.3.  Депозитът за участие в търга представлява 20 % /двадесет на сто/ от началната тръжна цена за всяка една от обособените групи активи от предмета на търга, както следва:

-  За ГРУПА № 1 -  298,60 (двеста деветдесет и осем лева и шестдесет стотинки);

-   За ГРУПА № 2 - 1629,60 лева (хиляда шестотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) ;

7.4. Депозитът за участие в търга се внася в брой в касата на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, находяща се на адрес: гр.Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 18 в срок до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

 8. Условия за оглед на обекта: Оглед на активите, предмет на търга, може да се извърши след представяне на документ за закупена тръжна документация от 10.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден, най - късно до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга.

9. Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявления за участие в търга за всяка една обособена група активи от предмета на търга, представени в отделен и запечатан непрозрачен плик се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в офиса на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, находящ се на адрес: гр.Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 18.

Върху плика, съдържащ офертата на участника се поставя входящ номер от входящия регистър на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, като препис от входящия номер на офертата се представя и на подателя.

10. Специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия: С всеки един спечелил участник на някои от обособените позиции от предмета на търга се сключва договор за покупко-продажба в писмена форма. Всички разходи за участие в търга, в това число и разходите по получаване, натоварване и транспортиране на вещите са изцяло за сметка на определените купувачи.

11. Ден, място и час на повторното провеждане на търга: При неявяване на кандидати, повторни търгове ще бъдат проведени на 30.03.2018 г. от 10.00 часа и на 13.04.2018 г. от 10.00 часа в офиса на Ликвидатора на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, находящ се в град Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 16, етаж 2, офис № 16. Закупилите тръжна документация за първия търг, могат да участват във повторните търгове без да е необходимо да купуват нова документация.

Повторните търгове ще се проведат при същите условия, при които е обявен първия.

12. Утвърждам тръжна документация за продажба на активите, собственост на „Общинска охрана” ЕООД - в ликвидация, гр.Димитровград, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл.20 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

                                                                                        Ликвидатор :…………………….....

                                                                                                                  Добромир Якимов

свали като .pdf