Процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61368.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево,

 


РЕШЕНИЕ

 

№ОК-10-95 /08.11.2022 г.

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №857 от 27.10.2022 г. по реда на чл.40 ал.2 т.1 от Закона за концесиите и въз основа на Обосновката на концесията ,

РЕШИХ:

 

I.Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1.Обектът на концесия включва:

Поземлен имот с идентификатор 61368.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радиево общ.Димитровград,  с площ 25 469 м2; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Спортно игрище. и

Сграда с идентификатор 61368.888.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево, община Димитровград, с площ 73 м2; Брой етажи: 1; Предназначение: Спортна сграда, база.

 

1.2.Обектът на концесия е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост №538/05.05.2022г. на Община Димитровград.

 

II.Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1

III.Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2

 

 

ИВО ДИМОВ

 Кмет на Община Димитровград

Файлове: