Предоставяне на пасища и мери на животновъди под наем за срок от 7 години, считано от стопанската 2022/2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград

 

Община ДИМИТРОВГРАД уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат да заявят желанието си да наемат пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 7 години, считано от стопанската 2022г., като попълнят заявление по образец  със следните приложения към него:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.;
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади;
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на данъчни задължения;
  4. Актуална справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за наличните животни в животновъдния обект.
  5. КОПИЕ от нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице (при необходимост);

Заявленията с необходимите документи се подават на гише №4 – Общински център за информация и услуги на гражданите – партерен етаж на Общинска администрация Димитровград, бул. „Раковски” 15 - в срок до 10.03.2022г.

За повече информация: Станимир Ненов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” , тел. 0391 68-275

 

Списък на свободните пасища и мери по землища - може да свалите ТУК!