Обяви за търгове

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост - 24.09.2021г.

З А П О В Е Д   №РД-06-1278   гр.Димитровград  26.08.2021г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 24.09.2021

З А П О В Е Д   № РД-06-1279   гр.Димитровград  26.08.2021г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на територията на Община Димитровград - 24.09.2021г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1277   гр.Димитровград  26.08.2021г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и…

Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - язовир 87076.86.24 с.Ябълково - стар номер 209

РЕШЕНИЕ №OK-10-110/17.08.2021 г.   На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение…

Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - водоем с.Странско 69691.45.126 м.МЕЧЕ ДЕРЕ

РЕШЕНИЕ №OK-10-111/17.08.2021 г.   На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение…

Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. - 02.08.2021г.

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Дата на провеждане 02.08.2021г.

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   №РД-06-960   гр.Димитровград  29.06.2021г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06-959   гр.Димитровград  29.06.2021г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост - Поземлен имот 87076.149.48, с. Ябълково, НТП „Язовир”, площ 75943 кв. м. (стар номер 000314)

    РЕШЕНИЕ   №ОК-10-91 / 08.06.2021 г. На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №475 от 27.05.2021 г. по реда на чл.40…

Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост - ПИ 47843.48.147, гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”, НТП „Язовир”, площ 127367 кв. м. (стар номер 000147) и 21258.6.160 с.Длъгнево

      РЕШЕНИЕ   №ОК-10-92 / 08.06.2021 г. На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №474 от 27.05.2021 г. по реда на…