Обяви за търгове

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост, 01.12.2021г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1675   гр.Димитровград  10.11.2021г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Дата на провеждане 16.11.2021г.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.   Документация

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост - 24.09.2021г.

З А П О В Е Д   №РД-06-1278   гр.Димитровград  26.08.2021г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 24.09.2021

З А П О В Е Д   № РД-06-1279   гр.Димитровград  26.08.2021г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на територията на Община Димитровград - 24.09.2021г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1277   гр.Димитровград  26.08.2021г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и…

Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - язовир 87076.86.24 с.Ябълково - стар номер 209

РЕШЕНИЕ №OK-10-110/17.08.2021 г.   На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение…

Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - водоем с.Странско 69691.45.126 м.МЕЧЕ ДЕРЕ

РЕШЕНИЕ №OK-10-111/17.08.2021 г.   На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение…

Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. - 02.08.2021г.

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Дата на провеждане 02.08.2021г.

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   №РД-06-960   гр.Димитровград  29.06.2021г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …