Обяви за търгове

Предоставяне на пасища и мери на животновъди под наем за срок от 7 години, считано от стопанската 2022/2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград   Община ДИМИТРОВГРАД уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат…

Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - язовир 69691.27.49 с.Странско- стар номер 59

РЕШЕНИЕ №OK-10-3/06.01.2022 г.     На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите…

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад - 13.12.2021г.

Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград , възложени за управление на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Дата на провеждане на търга 13.12.2021г.

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – постоянни маси, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар, 01.12.2021г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1674   гр.Димитровград  10.11.2021г.                  На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и  чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ВСЕКИ С ПЛОЩ ПО 22 кв.м., 01.12.2021г.

З А П О В Е Д   №РД-06-1677   гр.Димитровград 10.11.2021 г.                               На основание на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №390/2001г./  и Решения №1263 от 27.03.2014г. и №1398 от 31.07.2014г. на Общински съвет Димитровград                                                     О  Б …

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост, 01.12.2021г.

З А П О В Е Д   №РД-06-1676   гр.Димитровград 10.11.2021г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …