Обяви за търгове

Заповед - обява за продажба на общински УПИ и сгради - търг на 17.03.2020г.

З А П О В Е Д   №РД-06-193   гр.Димитровград  20.02.2020г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …

Заповед - обява за отдаване под наем на общински обекти и терени - търг на 17.03.2020г.

З А П О В Е Д   № РД-06-192   гр.Димитровград  20.02.2020г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Заповед - обява за отдаване под наем на обекти – помещения и постоянни маси, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) - търг на 22.01.2020г.

З А П О В Е Д № РД-06-1884 гр.Димитровград  17.12.2019г.                  На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и  чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А М:  …

Заповед - обява за продажба на общински УПИ и сгради - търг на 22.01.2020г.

З А П О В Е Д №РД-06-1881 гр.Димитровград  17.12.2019г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ …

Заповед - обява за отдаване под наем на общински обекти и терени - търг на 22.01.2020г.

З А П О В Е Д № РД-06-1882 гр.Димитровград  18.12.2019г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да…

Заповед - обява за отдаване под наем на земеделски земи - търг на 22.01.2020г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1883   гр.Димитровград  17.12.2019г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Заповед - обява за продажба на общински имоти - сгради и УПИ - 20.11.2019г.

З А П О В Е Д   №РД-06-1621   гр.Димитровград  01.11.2019г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе …

Заповед - обява за отдаване под наем на общински обекти и терени - 20.11.2019г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1620   гр.Димитровград  01.11.2019г.                    На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж…

Заповед - обява за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи - 20.11.2019г.

  З А П О В Е Д   № РД-06-1619   гр.Димитровград  01.11.2019г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж…

Процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху обект — публична общинска собственост - водоем №000016 Меричлери - м.ОКТОМВРИ 2019г.

    РЕШЕНИЕ   №OK-10-60 гр. Димитровград 09.09.2019 г.     На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и Решение №1312/25.07.2019 г. на Общински съвет Димитровград,   РЕШИХ:   Откривам процедура за…