Обяви за търгове

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   №РД-06-1082   гр.Димитровград  01.09.2020г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:   1.Да се…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на територията на Община Димитровград, публична общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06-1085   гр.Димитровград  01.09.2020г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06-1084   гр.Димитровград  01.09.2020г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Процедура на договаряне за възлагане добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград отдадени за управление на ТП”ДГС Хасково” - ЛФ 2020г. Дата на провеждане 27.08.2020г.

Годишен план за ползване на дървесина за 2020 год. Документация за участие в процедура на договаряне за възлагане добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград отдадени за управление на ТП”ДГС Хасково” - ЛФ 2020г. Дата на провеждане 27.08.2020г. 

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост - 26.08.2020г.

          З А П О В Е Д   №РД-06-936   гр.Димитровград  30.07.2020г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д…

Заповед-обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 26.08.2020г.

З А П О В Е Д   № РД-06-937   гр.Димитровград  30.07.2020г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, земеделски земи - на 16.06.2020г.

З А П О В Е Д   №РД-06-570   гр.Димитровград 19.05.2020 г.               На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005 г. на ОбС Димитровград/   Н А Р…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост, на 16.06.2020г.

З А П О В Е Д   № РД-06-569   гр.Димитровград  19.05.2020г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост - на 16.06.2020г.

З А П О В Е Д   №РД-06-568   гр.Димитровград  19.05.2020г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:   1.Да се…

З А П О В Е Д № РД-06-247

З А П О В Е Д   № РД-06-247   гр.Димитровград, 27.02.2020 г.                    На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е…