Обяви за търгове

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ, частна общинска собственост кв.Изток Димитровград

З А П О В Е Д №РД-06-822 гр.Димитровград  03.05.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./, във връзка с решение №1287/23.12.2010г. на Общински съвет Димитровград, решение №1483/28.04.2011г.  и решение…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти – земеделски земи и др.селскостопански територии , частна общинска собственост

З А П О В Е Д № РД-06-821 гр.Димитровград   03.05.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решения №№58 и 59 от 15.12.2011г. на…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти – УПИ , частна общинска собственост, в с.Черногорово и с.Светлина

З А П О В Е Д № РД-06-820 гр.Димитровград   03.05.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решение №157/2012г. на ОбС Димитровград,   Н…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на обекти и УПИ, частна общинска собственост и учредяване на право на строеж

З А П О В Е Д №РД-06-825 гр.Димитровград  03.05.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:     1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д № РД-06-823 гр.Димитровград  03.05.2012г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д А М:…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на мери и пасища, публична общинска собственост, на лица, отглеждащи пасищни животни

З А П О В Е Д № РД-06-824 гр.Димитровград  03.05.2012г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ във връзка с решение № 189 от 29.03.2012 г.…

Обява

З А П О В Е Д № РД-06-536 гр.Димитровград  15.03.2012г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д А М:…

Обява

З А П О В Е Д №РД-06-534 гр.Димитровград  15.03.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./, във връзка с решение №1287/23.12.2010г. на Общински съвет Димитровград, решение №1483/28.04.2011г.  и решение…

Обява

З А П О В Е Д № РД-06-535 гр.Димитровград   15.03.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решения №№58 и 59 от 15.12.2011г. на…

Обява

З А П О В Е Д № РД-06-532 гр.Димитровград   15.03.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решение №157/2012г. на ОбС Димитровград,   Н…