Обяви за търгове

процедура за предоставяне на общинска концесия

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е На основание чл.43 от Закона за концесиите и чл.30 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите във връзка с Решение №341 от 28.06.2012г. на ОбС Димитровград Община Димитровград съобщава, че е обявена процедура за предоставяне на общинска концесия на…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д № РД-06-1368 гр.Димитровград  09.07.2012г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д А М:…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на имоти – УПИ , частна общинска собственост, в с.Черногорово и с.Светлина

З А П О В Е Д № РД-06-1364 гр.Димитровград   09.07.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решение №157/2012г. на ОбС Димитровград,   Н…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните УПИ, частна общинска собственост кв.Изток

З А П О В Е Д №РД-06-1365 гр.Димитровград  09.07.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./, във връзка с решение №1287/23.12.2010г. на Общински съвет Димитровград, решение №1483/28.04.2011г., решение №58/15.12.2011г.,…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти

З А П О В Е Д № РД-06-1367 гр.Димитровград   09.07.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решения №№58 и 59 от 15.12.2011г. на…

Публичен търг с тайно наддаване на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост и учредяване на право на строеж

З А П О В Е Д №РД-06-1366 гр.Димитровград  09.07.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ …

Публичен търг с тайно наддаване на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост и учредяване на право на строеж

З А П О В Е Д №РД-06-1366 гр.Димитровград  09.07.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ …

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните обекти и терени, общинска собственост

З А П О В Е Д № РД-06-1134 гр.Димитровград  07.06.2012г.                             На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д А М:…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните обекти и УПИ, частна общинска собственост и учредяване на право на строеж

З А П О В Е Д №РД-06-1133 гр.Димитровград  07.06.2012г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М: 1.Да се проведе  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ …

Публичен търг за продажба на земи и други селскостопански територии

З А П О В Е Д № РД-06-1132 гр.Димитровград   07.06.2012г.                               На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решения №№58 и 59 от 15.12.2011г. на…