Обяви за търгове

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 15 юни 2023г.

З А П О В Е Д   № РД-06-829   гр.Димитровград 25.05.2023г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д А…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – маси и помещения, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) - 7 април 2023

З А П О В Е Д   № РД-06-417   гр.Димитровград 17.03.2023г.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А М:…

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 7 април 2023г.

З А П О В Е Д   № РД-06-416   гр.Димитровград 147.03.2023г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А М:…

Предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ Димитровград

  Чл. 37и От ЗСПЗЗ - Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и…

Процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61368.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево

Заповед-обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – помещения, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар)

З А П О В Е Д   № РД-06-56   гр.Димитровград 10.01.2023г.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А М:…