Обяви за търгове

Процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61368.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево

Заповед-обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – помещения, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар)

З А П О В Е Д   № РД-06-56   гр.Димитровград 10.01.2023г.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А М:…

Заповед-обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост, на 27.01.2023г.

З А П О В Е Д   № РД-06-54   гр.Димитровград 10.01.2023г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А М:…

Заповед-обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 12.12.2022г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1681   гр.Димитровград 21.11.2022г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А М:…