Обяви за търгове

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 20.10.2022г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1328   гр.Димитровград 21.09.2022г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/ Н А Р Е Ж Д А М:…

Процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ ЯЗОВИР, поземлен имот с идентификатор 69691.19.58, находящ се в землището на с. Странско

РЕШЕНИЕ №OK-10-80/14.09.2022 г.     На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите…

Процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ ЯЗОВИР, поземлен имот с идентификатор 47843.69.254, находящ се в землището на гр. Меричлери,

РЕШЕНИЕ №OK-10-79/14.09.2022 г.     На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите…

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на територията на Община Димитровград - 28.09.2022г.

З А П О В Е Д   № РД-06-1281   гр.Димитровград 09.09.2022г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/, чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – постоянни маси, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) - 2

З А П О В Е Д   № РД-06-821   гр.Димитровград 06.06.2022г.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А М:…