Обяви за търгове

Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2023г. Дата на провеждане 03.10.2023г. от 13.30 часа.

Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2023г. Дата на провеждане 03.10.2023г. от 13.30 часа.

Заповед - обява за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – помещения, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар)

З А П О В Е Д   № РД-06-1318   гр.Димитровград 25.08.2023г.   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д А М:…

Процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, с.Бодрово - ПИ с идентификатор 04844.187.735, м. "Доспатя"

  РЕШЕНИЕ   №ОК-10-86 /07.08.2023 г. На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №1142 от 27.07.2023 г. по реда на чл.40 ал.2 т.1…