Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост - Поземлен имот 87076.149.48, с. Ябълково, НТП „Язовир”, площ 75943 кв. м. (стар номер 000314)

 

 


РЕШЕНИЕ

 

№ОК-10-91 / 08.06.2021 г.

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №475 от 27.05.2021 г. по реда на чл.40 ал.2 т.1 от Закона за концесиите и въз основа на Обосновката на концесията ,

 

РЕШИХ:

 

                    I.Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1.Обектът на концесия включва: поземлен имот с идентификатор 87076.149.48, трайно предназначение на територията „територия, заета от води и водни обекти”, НТП „язовир”, номер по предходен план № 000314, находящ се в землището на с. Ябълково, Община Димитровград, ЕКАТТЕ 87076, с площ 75 943 кв.м., при граници на имота,  87076.148.49, 87076.149.47, 87076.149.46, 87076.149.44,  Заповед за одобрение на КККР № РД-18-458/15.02.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-144442-12.02.2021г. на СГКК – гр. Хасково

 1.2. Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост №416/17.02.2021г. на Община Димитровград.

 

 II.Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1

III.Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Димитровград

 

1.Обявление

2.Документация

3.Обосновка