Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост - ПИ 47843.70.171, гр. Меричлери, м.”ПАВЛЕТА”, НТП „Водоем”, площ 11317 кв. м. (стар номер 000171)

 

 

 


РЕШЕНИЕ

 

№ОК-10-93 / 08.06.2021 г.

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №473 от 27.05.2021 г. по реда на чл.40 ал.2 т.1 от Закона за концесиите и въз основа на Обосновката на концесията ,

РЕШИХ:

 

                    I.Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1.Обектът на концесия включва: Поземлен имот 47843.70.171, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”,, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Водоем”, площ 11317 кв. м, стар номер 000171, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-518/19.10.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-144443-12.02.2021г. на СГКК – гр. Хасково, адрес на поземления имот: гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”,, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000171, съседи: 47843.70.160 и 47843.70.169 или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот 47843.70.171, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”, площ 11317 кв. м, стар номер 000171.

 1.2.Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост №763/17.02.2021г. на Община Димитровград.

 

 II.Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1

III.Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

1.Обявление

2.Документация

3.Обосновка