Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост - ПИ 47843.48.147, гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”, НТП „Язовир”, площ 127367 кв. м. (стар номер 000147) и 21258.6.160 с.Длъгнево

 

 

 


РЕШЕНИЕ

 

№ОК-10-92 / 08.06.2021 г.

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №474 от 27.05.2021 г. по реда на чл.40 ал.2 т.1 от Закона за концесиите и въз основа на Обосновката на концесията ,

 

РЕШИХ:

 

                    I.Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1.Обектът на концесия включва: поземлен имот 47843.48.147, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 127367 кв.м., стар номер 000147 и поземлен имот 21258.6.160, област Хасково, община Димитровград, с. Длъгнево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” , площ 9621 кв.м., стар номер 999160

 1.2. Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост АОС №753 от 12.11.2018 г. и АОС№ 164 от 10.01.2017 г. на Община Димитровград.

 

 II.Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1

III.Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

1.Обявление

2.Документация

3.Обосновка