Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - язовир 87076.86.24 с.Ябълково - стар номер 209

РЕШЕНИЕ

№OK-10-110/17.08.2021 г.

 

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение №530 от 29.07.2021 г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

РЕШИХ:

 

I. Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесия включва: Поземлен имот 87076.86.24, област Хасково, община Димитровград, с. Ябълково, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 51 127 кв.м, стар номер 000209, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-458/15.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-776019-25.08.2020 г. на СГКК – гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Ябълково, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000209, съседи: 87076.84.42, 87076.86.30, 87076.86.25, 87076.100.24, 87.76.86.29, 87076.86.22 и др. или накратко обект – публична общинска собственост, ЯЗОВИР, разположен върху поземлен имот 87076.86.24, област Хасково, община Димитровград, с.  Ябълково, площ 51 127  кв. м, стар номер 000209.

1.2. Обектът на концесия е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост №415/08.09.2020 г. на Община Димитровград.

II. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1

III. Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

1.ОБЯВЛЕНИЕ

2.ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.ОБОСНОВКА