Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - язовир 69691.27.49 с.Странско- стар номер 59

РЕШЕНИЕ

№OK-10-3/06.01.2022 г.

 

 

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение №626 от 16.12.2021 г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

РЕШИХ:

 

 

  1. Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесия включва: Поземлен имот с идентификатор 69691.27.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странско, м. БОЗАЛЪКА, община Димитровград, трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”; начин на трайно ползване: „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”; с площ 16 929 м2, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор 69691.27.144 и 69691.27.145, стар номер 000059, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-505/12.10.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-736302-07.07.2021г. на СГКК – гр. Хасково (АОС №230/12.07.2021г.) или накратко обект – публична общинска собственост, разположен върху поземлен имот 69691.27.49, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. „БОЗАЛЪКА”, площ 16 929 кв. м, стар номер 000059.

1.2. Обектът на концесия е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост №230/12.07.2021 г. на Община Димитровград.

  1. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1.

  2. Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

Файлове: