Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - водоем с.Странско 69691.45.126 м.МЕЧЕ ДЕРЕ

РЕШЕНИЕ

№OK-10-111/17.08.2021 г.

 

На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (решение №529 от 29.07.2021 г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

РЕШИХ:

 

I. Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесия включва:

Поземлен имот 69691.45.126, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. „МЕЧЕ ДЕРЕ”,, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, площ 36 905 кв. м. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-505/12.10.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-513839-17.05.2021 г. на СГКК – гр. Хасково, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 00091, съседи: 69691.45.127 и 69691.45.1251.2. Обектът на концесия е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост №229/19.05.2021 г. на Община Димитровград. или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот 69691.45.126, област Хасково, община Димитровград, с. Странско, м. „МЕЧЕ ДЕРЕ”, площ 36 905 кв. м, стар номер 000091 (АОС №229/19.05.2021 г.).

II. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение №1

III. Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложение №2

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

1.ОБЯВЛЕНИЕ

2.ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.ОБОСНОВКА