Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2022г. Дата на провеждане 30.08.2022г., 11:00 ч

Файлове: