ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

МАНДАТ 2015-2019 г.

І. ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"

Председател: Димитър Петров
Секретар: Атанаска Иванова
Членове: 1. Николай Колев
2. Иван Маринов
3. Добринка Димитрова
4. Катя Панева
5. Мартин Колев

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Председател: Кирчо Кирев
Секретар: Добринка Димитрова
Членове: 1. Митю Вълчев
2. Димитър Витанов
3. Юлиян Семерждиев
4. Бончо Димитров
5. Стоян Христов

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Председател: Вълчо Митрушев
Секретар: Катя Панева
Членове: 1. Генади Нанев
2. Донка Атанасова
3. Димитър Петров

ІV. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"

Председател: Гроздан Грозев
Секретар: Донка Атанасова
Членове: 1. Ваня Димитрова
2. Валентин Христов
3. Димитър Витанов    
  4. Бончо Димитров
  5. Катя Панева

V. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Председател: Генади Нанев
Секретар Ангел Георгиев
Членове: 1. Гроздан Грозев
2. Митю Вълчев
3. Тоню Тонев
 

VІ. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"

Председател: Валентин Христов
Секретар: Ива Александрова
Членове: 1. Петър Ташев
2. Славейко Иванов
3. Ангел Георгиев
4. Валери Христов
5. Леко Леков
 
 

VІІ. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"

Председател: Мартин Колев
Секретар: Бончо Димитров
Членове: 1. Славейко Иванов
2. Кирчо Кирев
3. Добринка Димитрова

VІІІ. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

Председател: Донка Атанасова
Секретар: Атанаска Иванова
Членове: 1. Николай Колев
2. Димитър Витанов
3. Генади Нанев
4. Делчо Делчев
5. Тодор Тодоров

 ІX. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"                    

Председател:                                          Тодор Тодоров 
Секретар: Ваня Димитрова
Членове: 1. Валентин Христов
2. Ива Александрова
3. Петър Ташев
4. Стефан Венков
5. Валери Христов

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

Председател: Галина Чингарова
Секретар: Валентина Кунева
Членове: 1. Кирчо Кирев
2. Иван Маринов
3. Ваня Димитрова
4. Димитър Петров
5. Юлиян Семерджиев

XІ. ПК "ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"

Председател: Юлиян Семерджиев
Секретар: Галина Чингарова
Членове: 1. Ива Александрова
2. Тодор Тодоров
3. Валентина Кунева
свали като .pdf