Вземане на решение за изменение и допълнение на Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

 

ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за изменение и допълнение на Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 185/31.03.2016г., на основание чл.21, ал.1 т.23, ал.2 и чл. 22 ал.3 от ЗМСМА вр. с чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, Общински съвет–Димитровград прие Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно използване, като с настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на изменение и допълнение на тези Вътрешни правила.

Съгласно Чл.15. (1) от действащите Вътрешни правила, достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на друго лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно от заявителя, след заплащане на определените с решението разходи по реда на чл.5, ал.4. съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл.. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

В §3 от заключителните разпоредби, неразделна част от настоящите правила е

Заповед № ЗМФ-1472 ОТ 29.11.2011 г. на МФ относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация.

НАРЕЖДАМ:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена

информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) С. Дянков

 

 

Съгласно чл. 18, ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени със закон. Доколкото задължен субект по ЗДОИ е общинския съвет като колективен орган, то той е задължения орган, който следва да предостави исканата обществена информация, което следва да бъде предхождано от съответното решение.

 

С Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министерство на финансите, съгласно Член единствен от наредбата се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

 

Заключителна разпоредба

 

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Министър: Асен Василев

1798

 

 

Предвид гореизложеното считам, че е целесъобразно общинският съвет да приеме изменение и допълнение на Вътрешните правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване.

 

Проектът на докладната записка, с която се предлага изменение и допълнение на Вътрешните правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване е публикувана на страницата на Община Димитровград на 15.04.2022г. на основание чл.26 от ЗНА. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

 

С оглед наличието на обществен интерес и на осн. чл. 21, ал.1, т.23, ал.2 и чл. 22 ал.3 от ЗМСМА вр. с чл. 15, ал.1 т.5 от ЗДОИ Ви предлагам следния проект за

 

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

  1. Общински съвет Димитровград, приема изменение и допълнение на Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване, приети с Решение 185/31.03.2016 г. на Общински съвет – Димитровград.

 

  1. Отменя §3. от заключителните разпоредби и го заменя с нов, както следва:

Неразделна част от настоящите правила е Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на Министерство на финансите, съгласно Член единствен от наредбата се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

 

Заключителна разпоредба

 

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Министър: Асен Василев

1798

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград