СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

        По Докладна записка вх. № ОбС-07-177/19.07.2021г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец  юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително

 

Във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-177/19.07.2021г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец  юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект на Докладна записка вх. № ОбС-07-177/19.07.2021г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец  юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително в посочения 30 дневен срок – от 19.07.2021г. до 18.08.2021г. включително, през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”

 

           

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград