СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

             По Докладна записка вх. № ОбС-07-158/16.06.2020г. от Калинка Монева и Валентина Кунева  – общински съветници от Коалиция „Движение заедно за промяна”относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

 

         Във връзка с докладна записка вх. № ОбС-07-158/16.07.2020г. от Калинка Монева и Валентина Кунева  – общински съветници от Коалиция „Движение заедно за промяна”относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград , в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, в посочения 30 дневен срок – от 16.06.2020г. до 16.07.2020г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград