ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ЗА СИМВОЛИКАТА, ОТЛИЧИЯТА И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ КАЛИНКА МОНЕВА И ВАЛЕНТИНА  КУНЕВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ

„ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА“

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №42 ЗА СИМВОЛИКАТА, ОТЛИЧИЯТА И НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредба №42 е полезен нормативен акт, който през годините би трябвало да се развива и допълва, за да послужи на всички нас - да бъдем по-мотивирани и по-прецизни в изпълнението на демократичните принципи на времето, в което живеем. В наредбата има редица пропуски, които биха могли да се „изгладят“ с приемането на настоящата докладна. Смятам, че допълненията и промени, които предлагам, са в полза на гражданите на общината.

Тази година не се присъдиха две от наградите, поради карантината, която бе наложена заради епидемията от вируса COVID-19, а именно – „Учител на годината“ и „Деец на културата“. Кметът, г-н Иво Димов, в послание към гражданите, каза, че за него всички учители, всички дейци на културата заслужават да бъдат наградени. Вероятно е така, само че би трябвало това решение да се вземе от Общинския съвет - Димитровград, защото той е институцията, която гласува присъждането на наградите. И съм сигурна, че има заслужили в по-голяма степен, които следва да бъдат отличени – и учители, и дейци на културата. Поради този прецедент, предлагам в Наредба №42, чл. 45, да бъде уточнено, че наградите се връчват „ежегодно“. То ще даде по-голяма сигурност, че всяка година ще има отличени учители и дейци на културата.

    Забелязах в наредбата пропуск по отношение на реквизитите на наградите, а именно, в текстовете, касаещи почетните книги - две от книгите са пропуснати. В същото време в разделите за вписване те са изрично упоменати. Затова предлагам чл. 20 да бъде допълнен с двете почетни книги – за учител на годината и за деец на културата. И тогава чл.21, който казва кой има право да бъде вписан в почетните книги, да също да бъде допълнен с две точки: „4. Удостоените със специална награда на Община Димитровград „Деец на културата” и „5.  Удостоените учители с наградата „Учител на годината“. Оттам следва да бъде променен и чл.22, т.2, за да се регламентира съхранението на книгите. Следващото предложение за изменение е свързано със същите отличия. По аналог на поетичната награда „Пеньо Пенев“, за която е фиксиран паричен стимул, по същия начин да е регламентирана и паричната награда за „Учител на годината“ и „Деец на културата“. Можем да вземем решение те да бъдат равни на 2 минимални работни заплати и това да е една постоянна величина, която няма да зависи от конюнктура. Тези специални хора имат нужда от нашето уважение и нашата подкрепа. Те работят за духовното развитие на общността ни и наградата ще бъде още едно признание за труда им в попрището на образованието и културата.

   На друго ниво трябва да мислим и за литературната награда „Пеньо Пенев“. Смятам, че тя от години зацикля и е необходим качествено нов подход. Новия подход ще дойде и от нови хора, участващи в определянето й. Отличието е много важно за нашия град, а в годините неговото национално звучене се обезличава все повече. То трябва да носи престиж и на твореца, и на града ни. Защо в момента това не е така, може много да се говори, но нека ние, като общински съветници, направим първите стъпки, с които да се опитаме да я „реанимираме“ и да я доведем отново на официалната алея на националните литературни награди. Предлагам промяна в чл.39, отнасящ се до това, кой има право да номинира и кой да бъде в комисията, определяща лауреата. Ще се въздържа да предложа литературната награда да бъде давана на конкурсен принцип, което според мен е най-добрия вариант – да се дава за конкретна поетична книга, за конкретни поетични постижения. Това ще промени философията на наградата и за да се случи, трябва да има изцяло нова концепция. Само ще добавя, че почти всички литературни награда в страната, а да не говорим за световните литературни награди, се дават за конкретна книга. Но това, пак подчертавам, е тема на широко обществено обсъждане. Вариантът: „Кметът предлага, комисия, назначена от него приема, мнозинството от неговата партия утвърждава“, е филм от преди 40 години. И не говоря в случая за настоящия кмет, настоящия общински съвет – това може да се случи навсякъде и всякога, защото ние не сме го променили. Нека докажем, че сме хора с демократично мислене и да коригираме в полза на свободата в изкуството!

Има още няколко допълнения и изменения, които ще допринесат за развитието на нормативния акт да се превърне в една по-усъвършенствана Наредба №42.

 

Предвид на гореизложеното считам, че приемането на изменението и допълнението на наредбата е наложително.

 

Целите, които се поставят с предложения Проект:

Основните цели, които ще се постигнат с приемането на предложените промени и допълнения в наредбата, са осигуряването на равнопоставеност на статута на наградите „Учител на годината“, „Деец на културата“ с този на останалите отличия, присъждани от Община Димитровград. Осигуряване на прозрачност в определянето на лауреатите на отделните награди и възможност за участие на повече творци, учители и дейци на културата.

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на изменената уредба:

За прилагането на изменената уредба не са необходими значително повече финансови средства от предвидените до момента, а само регламентиране на определена сума, която да получават лауреатите – носители на отличията „Деец на културата“ и „Учител на годината“. Средствата, както досега, трябва да бъдат заложени в бюджета за следващата година. 

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите:

С въвеждането на новите предложения, се очаква да се повиши престижа и интереса към националната награда „Пеньо Пенев“. Това, от своя страна, ще доведе до завишаване на интереса на повече авторите към нея. Осигуряване на стимул на местни учители и дейци на културата и обществената им ангажираност. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз - Настоящата Наредба е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на решение с мотивите за неговото приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на основание чл. 26 от ЗНА.

Заинтересованите лица в срок до 30 дни след публикуване на настоящия проект на страницата на Община Димитровград, могат да предоставят в сградата на Община Димитровград, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до Общински съвет - Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1. На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 21, т.22, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема:

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ЗА

СИМВОЛИКАТА, ОТЛИЧИЯТА И НАГРАДИТЕ НА

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.

 

§ 1. Създават се  нови точки 4 и 5 в чл. 20, ал. 2:

„4.  Книга на творците с  принос в областта на културата на местно и национално ниво.

5. Книга на учителите с принос в областта на образованието на местно и национално ниво.“

 

 § 2. Създават се  нови точки 4 и 5 в чл. 21:

„4. Удостоените със специална награда на Община Димитровград „Деец на културата”.

5. Удостоените учители с наградата „Учител на годината“.“

 

§ 3. В чл. 22, ал. 2 се изменя така:

„(2) Почетната книга на почетните граждани, Почетната книга на носителите на почетен знак и  книгата на учителите с принос в областта на образованието на местно и национално ниво се съхраняват от кмета на  Община Димитровград или упълномощено от него лице в сградата на общинска администрация. Книгата на носителите на национална и международна литературна награда „Пеньо Пенев” и книгата на творците с принос в областта на културата, се съхранява в градска библиотека „Пеньо Пенев”.

 

§ 4. В чл. 39, ал. 1 се изменя така:

 „(1) Предложенията за носител на литературните награди „Пеньо Пенев” се правят от:

1. Професори по литература и лингвисти от висшите учебни заведения в България и академици, професори, доценти от Институт по литература към БАН;

2. Носители на литературните награди „П. Пенев“ от предишните години;

3. Обществени организации и творчески формирования;

4. Членове на литературни творчески съюзи;

5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка;

6. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата;

7. Културни институции.“

 

§ 5. В чл. 39, ал. 3 се изменя така:

„(3)  Аргументираните предложения за наградите се правят писмено в рамките на  не повече от 2 машинописни страници“.

 

§ 6. В чл. 40, ал. 2 се изменя така:

„(2) В състава на комисията се включват: един представител на Общинска администрация - специалист от отдел „Хуманитарни и социални дейности“, един представител на Института по литература към БАН, един носител на наградата от предишните години, един университетски преподавател, един член на СБП.  Председателят на комисията е най-високо хабилитирания, като името му се вписва в заповедта на кмета по ал. 1“. 

 

§ 6. В чл. 40, ал. 3 се изменя така:

„(3) Лауреатът на Международната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от комисията по ал.2, като в състава й допълнително се включва хабилитиран   авторитет в областта на преводната поезия.“.

 

§ 7. Чл. 45 се изменя така:

„Чл. 45. Специалната награда на Община Димитровград „Деец на културата” за принос в областта на културата на местно и/или национално ниво се присъжда ежегодно на творци, свързани с Димитровград и които работят в една от следните области:

 1. Литература – поезия, проза, художествен превод и други;
 2. Театър – драматичен, куклен, вариететен, цирково изкуство и други;
 3. Музика – музикално творчество, изпълнителско изкуство, танцово изкуство и други;
 4. Изобразителни изкуства – пластични форми, живопис, графика, неконвенционални форми, художествена фотография, дърворезба, иконопис и други;
 5. Кино – игрално, документално, анимационно, телевизионно и други;
 6. Архитектура – естетизация на градската среда и други;
 7. Журналистика – електронни медии, печатни издания, фотожурналистика и други;
 8. Работа в културна институция, свързана с Димитровград.

Наградата не може да се присъжда повече от веднъж на един творец.“

 

§ 8. В чл. 46, ал. 1 се изменя така:

„(1) Наградата  представлява грамота, плакет и сума, равна на две минимални заплати.“

 

§ 9. В чл. 46, ал. 2 се изменя така:

 „(2) Средствата по ал.1 се залагат в бюджета на съответната календарна година.“

 

§ 10. Създават се  нови точка 5 в чл. 47, ал. 1:

„5. със следния текст: „Сесийни групи на ОбС – Димитровград“.

 

 § 11. В чл. 47, ал. 2 се изменя така:

„(2) Аргументираните предложения за специалната награда, придружени с документи (награди, грамоти, отличия, препоръки, независими оценки и др.), се правят писмено в рамките на не повече от 2 машинописни страници.“

 

§ 12. В Чл. 48, ал. 2 се изменя така:

„(2) В състава на комисията се включват представители на общинска администрация, председателят на ПК „Култура, вероизповедания и средства за масова информация” към Общински съвет, по един общински съветник от всяка сесийна група, директори на културни институти на територията на Община Димитровград. Председателят на Комисията се определя  със заповедта по ал.1.“

 

§ 13. Чл. 51 се изменя така:

„Чл. 51. Специалната награда на Община Димитровград „Учител на годината” за принос в областта на образованието на местно и национално ниво, се присъжда ежегодно на учител/и, чиято професионална дейност е свързана с развитието и издигане на престижа на Община Димитровград в следните степени и/или направления:

 1. Предучилищно и училищно образование;
 2. Професионално образование;
 3. Хуманитарни науки;
 4. Природо-математически науки;
 5. Изкуство;
 6. Физкултура и спорт
 7. Цялостен принос за развитие  на образованието и престижа на Общината с дълготраен характер.

 

§ 14. В Чл. 52, ал. 1 се изменя така:

„(1) Специалната награда на Община Димитровград представлява грамота, плакет и сума, равна на две минимални работни заплати.“

 

§ 15. В Чл. 52, ал. 2 се изменя така:

            „(2) „Средствата по ал.1 се залагат в бюджета на съответната календарна година.“

 

§ 16. Създават се  нови точка 4 в чл. 53, ал. 1:

4. Родителски настоятелства с подписка от не по-малко от 30 човека.

 

§ 17. Чл. 64 се изменя така:

„Чл. 64 Кметът на Община Димитровград и/или сесийните групи в състава на Общински съвет - Димитровград номинират носителя на специалната награда „Дългогодишен принос в областта на спорта“.

 

 

С уважение,

Калинка МОНЕВА,

Общински съветник от

СГ на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“

 

Валентина КУНЕВА,

Общински съветник от

СГ на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“